Object structure

Creator:

Skalik, Jan

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Strategic orientation in change management and using it when designing the company's development strategy = Strategiczna orientacja zarządzania zmianami i jej wykorzystanie w procesie projektowania rozwoju przedsiębiorstwa

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; rozwój przedsiębiorstwa ; program rozwoju ; ogólna strategia firmy ; zarządzanie zmianami ; kumulacja strategiczna ; enterprises ; development of company ; development programs ; company's general strategy ; change management ; strategic accumulation

Abstract_pl:

Projektowanie programu rozwoju przedsiębiorstwa jest złożonym przedsięwzięciem, w którym konieczne jest zachowanie logicznej sekwencji działań o charakterze analityczno-studialnym, ale również respektowanie podstawowych czynników wyznaczających właściwy kierunek i program zmian. W treści artykułu przedstawiona została struktura związanych z tym działań projektowych oraz strategiczne aspekty budowy programu zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie, wynikające nie tylko z jego strategii ogólnej, ale również przyjętego wzorca rozwoju i strategii zarządzania zmianami.

Abstract:

Designing the company's development program is a complex project in which it is necessary to preserve the logical sequence of analytical actions but also to respect the basic factors defining the correct direction and program of changes. The article presents the structure of related design actions as well as the strategic aspects of building a program of development changes in the company resulting not only from its general strategy but also from the adopted pattern of development and the change management strategy.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0034

Pages:

197-210

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego