Object structure

Creator:

Austen, Agata ; Kapias, Michał

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Decoupling between policy and practice through the lens of sensemaking and sensegiving = Zjawisko rozdzielenia między polityką a praktyką działania z perspektywy nadawania i tworzenia sensu

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

organizacja ; zachowania organizacyjne ; rzeczywistość organizacyjna ; sens działania ; sens tworzenia ; koegzystencja ; odpowiedzialność ; organization ; organizational behaviour ; organizational reality ; sensemaking ; sensegiving ; coexistence ; responsibility

Abstract_pl:

Jakiekolwiek organizacje, realizując swe cele, winne liczyć się z innymi, gdyż są skazane na wspólną koegzystencję. Aby mogły się rozwijać, potrzebują planów i reguł postępowania. Nie zawsze jednak to, co było zamierzone, jest faktycznie realizowane. ; Owa rozbieżność nosi nazwę rozdzielenia. To zjawisko może być wynikiem różnych poziomów akceptacji i implementacji zasad, co związane jest z procesem tworzenia i nadawania sensu. Pierwszy polega na tworzeniu sensu, gdzie nowa zasada nie jest jeszcze w pełni ukształtowana i zrozumiana, a więc trzeba ją dopiero odpowiednio zinterpretować aby wdrożyć w działanie. ; W procesie tym ludzie nadają znaczenie zaistniałemu doświadczeniu. Jeśli proces tworzenia sensu jest pomyślny, zaistniałe praktyki są zaakceptowane przez członków organizacji, a w końcu wdrażane. Drugim procesem jest nadawanie sensu, gdzie wywiera się wpływ na pracowników w zakresie odpowiedniego rozumienia reguł, w celu wykreowania odpowiedniej definicji rzeczywistości organizacyjnej. ; Aby zminimalizować zjawisko negatywnych postaw związanych z rozdzieleniem istotną rolę odgrywa przyjmowana postawa moralna pracowników. Ważną kategorią staje się odpowiedzialność. Dlatego też zachodzi potrzeba stałego. Celem artykułu jest przedstawienie potencjalnego znaczenia jaki mogą mieć wskazane procesy dla zjawiska rozdzielenia, a także przedstawienie roli zwiększania świadomości etycznej dla niwelowania zjawiska rozdzielenia, wynikającego ze świadomych działań aktorów organizacyjnych.

Abstract:

Any organizations, pursuing their goals, they should take into account others, as they are compelled to a joint coexistence. In order to grow, they need plans and rules of conduct. But not always what was intended is actually implemented. That discrepancy is called decoupling. ; This phenomenon may be due to different levels of acceptance and implementation of rules, which is associated with the process of sensemaking and sensegiving. The first phenomenon involves the creation of meaning, where the new rule is not yet fully developed and understood, and so it must be properly interpreted only to implement the action. In this process, people give meaning to their experiences. ; If the process of creating a sense is successful, occurring practices are accepted by the members of the organization, and finally implemented. Sensegiving is about exerting influence in terms of the proper understanding of the rules, in order to create an appropriate definition of organizational reality. Moral attitude of employees may be important in minimizing the effect of negative attitudes associated with decoupling. ; Therefore, there is a need for constant training of employees in ethical issues. The aim of the article is to present the potential significance of sensemaking and sensegiving for decoupling, and explain the role of increasing ethical awareness for neutralizing decoupling resulting from conscious actions of organizational actors.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0036

Pages:

225-238

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego