Object structure

Creator:

Cyfert, Szymon ; Krzakiewicz, Kazimierz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The role of opportunity-sensing and learning processes in shaping dynamic capabilities in Polish enterprises = Procesy poszukiwania okazji i uczenia się w kształtowaniu dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa polskie ; zdolności dynamiczne ; proces kształtowania ; poszukiwanie okazji ; konkurencja ; uczenie się ; Polish enterprises ; dynamic capabilities ; shaping process ; sensing opportunities ; competition ; learning

Abstract_pl:

Dynamiczne zdolności stanowią istotny, teoretyczny konstrukt przydatny dla zrozumienia zjawiska konkurencji. Jednak mimo pozornie dużej popularności zagadnień związanych z problematyką dynamicznych zdolności, w literaturze przedmiotu z obszaru nauk o zarządzaniu brakuje opracowań poświęconych badaniom nad procesami kształtowania dynamicznych zdolności. ; W opracowaniu podjęto próbę zarysowania koncepcji dynamicznych zdolności, przedstawiono autorską propozycję konfiguracji procesu kształtowania dynamicznych zdolności, a następnie podjęto dyskusję nad wynikami przeprowadzonego postępowania badawczego dotyczącego procesów poszukiwania okazji i uczenia się w kształtowaniu dynamicznych zdolności w polskich przedsiębiorstwach.

Abstract:

Dynamic capabilities are an essential theoretical construct that is useful for understanding the phenomenon of competition. However, even though dynamic capabilities and issues relating to them seem to enjoy large popularity, the existing management literature lacks studies into processes that shape dynamic capabilities. ; This article attempts to outline the concept of dynamic capabilities and presents the authors? proposed configuration of the processes that shape dynamic capabilities. A discussion then follows of the results of research into the opportunities-sensing and learning processes and how they shape dynamic capabilities in Polish enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0039

Pages:

277-291

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego