Object structure

Creator:

Adamik, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The mechanism of building competitiveness through strategic partnering = Mechanizm budowy konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez partnerstwo strategiczne

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

konkurencyjność przedsiębiorstw ; partnerstwo strategiczne ; perspektywy partnerstwa ; budowanie konkurencyjności ; competitiveness of enterprises ; strategic partnering ; perspectives of strategic ; building competitiveness

Abstract_pl:

W opracowaniu przyjęto, że partnerstwo strategiczne, będąc jedną z bardziej dojrzałych form współpracy międzyorganizacyjnej, jest też skuteczną metodą wsparcia działań strategicznych przedsiębiorstw. Zaproponowano w związku z powyższym wykorzystanie go do procesów podnoszenia ich konkurencyjności. Jako cel analiz postawiono zidentyfikowanie i usystematyzowanie kluczowych działań mechanizmu kształtowania konkurencyjności poprzez partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw. Dla jego realizacji przeprowadzono przegląd literatury z zakresu teorii organizacji, teorii współpracy, teorii partnerstwa oraz teorii konkurencyjności. ; Zrealizowano także badania empiryczne mające na celu zweryfikowanie wstępnych założeń teoretycznych. Przeprowadzono zarówno badania ilościowe (ankietowe), jak i jakościowe (rozszerzone studia przypadków). Badania osadzono na procedurze badawczej wzorowanej na prognostycznej metodyce poszukiwania rozwiązań problemu organizatorskiego, a więc myśleniu twórczym (lateralnym). W ich wyniku sformułowano algorytm budowy konkurencyjności poprzez dojrzałe partnerstwo strategiczne oraz rekomendacje co do możliwości jego praktycznego wykorzystania.

Abstract:

The paper assumes that strategic partnering, as one of the more mature forms of inter-organisational cooperation, is also an effective method of support for strategic activities of enterprises. In the light of the above, the use of strategic partnering in processes aimed at enhancing their competitiveness was proposed. The aim of the analyses is to identify and systematic the key actions in the mechanism of building competitiveness through strategic partnering of enterprises. For its implementation, a review of literature in the field of theory of organisation, theory of cooperation and partnering as well as theory of competitiveness was carried out. ; Empirical research to verify the initial theoretical assumptions was also conducted. Quantitative research (surveys) and qualitative research (extended case studies) was carried out. The study was based on the research procedure modelled on forecasting methods of searching for solutions to organisational problems, i.e. on creative (lateral) thinking. As a result, the algorithm of building competitiveness through mature strategic partnering was formulated and recommendations were made as to the possibility of its practical use.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0040

Pages:

292-309

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego