Object structure

Creator:

Jędrzejczak-Gas, Janina ; Kużdorowicz, Paweł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section in times of economic crisis - taxonomic analysis = Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w czasie kryzysu gospodarczego - analiza taksonomiczna

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; transport i gospodarka magazynowa ; kondycja finansowa ; kryzys gospodarczy ; miara syntetyczna ; enterprises ; transport and storage section ; financial condition ; economic crisis ; synthetic measure

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) na podstawie wskaźnika syntetycznego w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące konstrukcji miar syntetycznych. W drugiej części, przedstawiono badanie porównawcze kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w odniesieniu do kondycji finansowej przedsiębiorstw w pozostałych sekcjach. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik kondycji finansowej skonstruowany za pomocą metody wzorcowej.

Abstract:

The aim of the article is an evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section (section H) based on synthetic indicator in times of economic crisis. The first part of the paper discusses theoretical issues relating to the construction of synthetic measures. In the second part of the paper, a comparative study of the financial condition of the companies of transport and storage section in comparison with the financial condition of the companies in other sections was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic financial condition indicator constructed with use of the model method.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0044

Pages:

352-367

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego