Object structure

Creator:

Matyja, Małgorzata

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Resourced based factors of competitiveness of agricultural enterprises = Zasobowe czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; zasoby ; przedsiębiorstwa rolne ; rentowność ; korelacja ; competitiveness ; resources ; agricultural enterprises ; profitability ; correlation

Abstract_pl:

Spośród wielu różnych definicji konkurencyjność trudno jest wskazać tą najwłaściwszą. W artykule zdefiniowano ją jako zdolność bycia rentownym na drodze efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Jako miary konkurencyjności zaproponowano wskaźniki rentowności (ROS, ROA, ROE i indeks wartości), a zasoby wskazano jako jedną z grup czynników ją kształtujących. Dokładniej, celem artykułu było zbadanie zależności pomiędzy wybranymi czynnikami zasobowymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw rolnych. ; W badaniu wykorzystano analizę korelacji, wykonaną na statystycznych danych dotyczących wybranych polskich przedsiębiorstw działających w rolnictwie. Głównym wnioskiem było stwierdzenie, że analizowane zasoby (poziom zatrudnienia, wielkość i jakość użytków rolnych oraz wielkość posiadanego majątku) są słabo skorelowane z konkurencyjnością. Ta obserwacja oznacza, że inne czynniki mają większy wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw rolnych. Mogą one obejmować ich zasoby niematerialne (takie jak np. kapitał relacyjny, know-how, kompetencje menedżerskie, zasoby technologiczne) oraz ich uwarunkowania zewnętrzne (czynniki klimatyczne, kwestie prawne).

Abstract:

Among many different definitions of competitiveness it is difficult to pinpoint the most appropriate one. In the paper it was defined as the ability to be profitable by effective use of available resources. The profitability ratios (ROS, ROA, ROE and value index) were proposed as measures of competitiveness and resources were indicated as one of the group of factors that has an impact on it. Precisely, the purpose of the paper was to examine the relationship between selected resourced based factors and competitiveness of agricultural enterprises. ; The study was done with the use of correlation analysis on the basis of statistical data on selected Polish companies operating in agriculture. The main finding was that the analyzed resources (the level of labour, size and quality of agricultural land and size of assets) were weakly correlated with competitiveness. This observation means that other factors have stronger impact on agricultural company?s competitiveness. They can refer to intangible resources (such as relational capital, knowhow, managerial competencies, technological resources etc.) and external conditions (such as climate, legal issues) of agricultural enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0045

Pages:

368-381

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego