Object structure

Creator:

Wawrzynek, Łukasz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Using of the organizational network analysis to build competitiveness on the example of enterprise energy sector = Wykorzystanie analizy sieci organizacyjnej w budowaniu konkurencyjności na przykładzie przedsiębiorstw branży energetycznej

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

analiza sieci organizacyjnych ; konkurencyjność ; innowacyjność ; pracownicy ; potencjał ; organizational network analysis ; competitiveness ; innovation ; key players ; potential

Abstract_pl:

Nowoczesne organizacje działają na dynamicznych, złożonych rybkach. Jednym z kierunków ich rozwoju jest podnoszenie poziomu konkurencyjności. Ten zaś musi opierać się na jednoznacznych dla danej organizacji czynnikach tworzenia przewagi, lub, patrząc szerzej, w oparciu o ogólne kierunki wzrostu konkurencyjności. ; Jednym z kierunków może być innowacyjność, która prowadzić będzie do rozwoju i zdobywania nowych rynków. Bycie innowacyjnym uzależnione jest od pomysłów i ich wdrażania. Te zaś od wiedzy, głównie ukrytej, która jest związana z pracownikami. Aby ją zidentyfikować a następnie doprowadzić do jej dyfuzji i wykorzystywania, organizacja musi poznać zależności w jakich funkcjonują pracownicy i dopasować takie działania skutkujące wzrostem potencjału innowacyjnego. ; Poznanie faktycznych relacji jest możliwe z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej. W artykule zaprezentowano, na podstawie przeprowadzonych badań, przykład zastosowania sieci organizacyjnych w firmie. Wyniki wskazują, że narzędzia takie są pomocne, a organizacja w ramach przeprowadzonych interwencji osiąga, w analizowanym obszarze, wyższy niż przeciętnie w innych obszarach poziom innowacyjności.

Abstract:

Contemporary organizations operate in dynamic, complex markets. One of the directions of their development is the increase of competitiveness level. This level must be based on factors for building competitive advantage, clear for the given organization, or, in a broader sense, based on general conditions for the increase of competitiveness. One of these directions could be innovation, which would lead to development and the gaining of new markets. Being innovative depends on the ideas and their implementation. ; This in turn depends on knowledge, primarily tacit knowledge, which is associated with the employees. To identify it, and next lead to its diffusion and application, the organization must learn the dependencies in which employees function, and match to them certain actions that would result in the increase of innovation potential. ; The learning of the actual relations is possible with the application of the organizational network analysis. This paper presents an example of applying organizational networks in an enterprise, on the basis of a conducted study. The results suggest that such tools are useful and that the organization, after the interventions it launched, achieves in the analyzed area a level of competitiveness higher than in other areas.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0059

Pages:

182-196

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego