Object structure

Creator:

Adamczewski, Piotr

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

ICT solutions in intelligent organizations as challenges in a knowledge economy = Rozwiązania ICT w organizacjach inteligentnych jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

ITC ; organizacja inteligentna ; gospodarka oparta na wiedzy ; SMAC ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; intelligent organization ; knowledge economy ; small and medium enterprises (SME)

Abstract_pl:

Rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych. W szczególności dotyczy to organizacji inteligentnych, dla których zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna jest warunkiem sine qua non sprawnego zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest ukazanie trendów rozwojowych ICT określanych mianem SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), a stanowiących aktualnie kanon informatycznego wspomagania procesów zarządzania w ramach tzw. trzeciej platformy informatycznej. ; Rozwiązania te pozwalają tworzyć nowe modele funkcjonowania organizacji na rynkach globalnych z wykorzystaniem strategicznych zasobów, jakimi jest wiedza wspomagana rozwiązaniami SMAC. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań własnych autora przeprowadzonych w okresie 2014-15 w wybranych przedsiębiorstwach sektora MSP województw mazowieckiego i wielkopolskiego i odniesienie ich od ogólnych tendencji rozwojowych w tym zakresie.

Abstract:

Solutions of the Information and Communication Technology (ICT) are the foundation of modern economic organizations in a knowledge economy. This is the case in particular in intelligent organizations, for which the advanced ICT infrastructure is the sine qua non condition for the effective knowledge management. This article is aimed at describing the role of modern ICT trends, which are described as SMAC, (Social, Mobility, Analytics, Cloud), and are becoming an essential ICT element supporting management processes. ; Such solutions enable to create new models of organization operations on the global markets using strategic resources, such as the knowledge supported with SMAC solutions. The arguments are illustrated with results of own research conducted by the author in 2014-2016 in selected SME'sfrom the Mazowieckie and Wielkopolskie rovinces and their reference to the general development trends in this area.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0060

Pages:

197-208

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego