Object structure

Creator:

Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Sienkiewicz w świecie przedmiotów ? osobiste zapiski pisarza o modzie i architekturze = Sienkiewicz in the world of things ? the writer's personal notes on fashion and architecture

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; codzienność ; korespondencja ; rodzina ; estetyka ; list ; everyday consciousness ; correspondence ; family ; aesthetics ; letter

Abstract_pl:

Autorka stara się przybliżyć Sienkiewicza jako osobę zainteresowaną człowiekiem i otoczeniem na poziomie estetycznym. Pisarz w swojej korespondencji pozostawił wiele śladów organizowania przez siebie przestrzeni domowej: wyposażał mieszkania, przywoził z podroży sprzęty, które potem służyły jako wystrój jego domów. Podobnie działo się z ubiorami kupowanymi wielokrotnie dla siebie, rodziny i przyjaciół. Zagadnienia te stały się przedmiotem relacji listownych Sienkiewicza, co pozwala na analizę jego skłonności, przyzwyczajeń i wrażliwości estetycznej.

Abstract:

The authoress tries to show Sienkiewicz as a person interested in a man and the environment at the aesthetic level. The writer in his correspondence left many traces of organizing his home space: he furnished apartments, brought out the equipment from the trip, which later served as the decoration of his houses. These issues became the subject of Sienkiewicz's postal reports, allowing an analysis his tendencies, habits and aesthetic sensitivity.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

87-96

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego