Object structure

Creator:

Ludwicki, Konrad

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Próba okiełznania "ja" ? poglądy Józefa Czapskiego na przykładzie "Dzienników" = An attempt to control "I" ? an outlook of Józef Czapski's views on the margins of "Diaries" ["Dzienniki"]

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

literatura ; dziennik ; sztuka ; malarstwo ; literature ; diary ; art ; painting

Abstract_pl:

W szkicu, odwołując się do "Wyrwanych stron", poruszam problem ?zmagania się zesobą? Jozefa Czapskiego. Owe zmagania to również opis poszukiwania przez pisarza Absolutu i prawdy. Czapski w swych poszukiwaniach przechodzi długą i niełatwą intelektualną drogę. To nade wszystko w dzienniku artysta jawi nam się najbardziej autentyczny. Nie ma jednowymiarowości istnienia i ten problem ? za refleksją Czapskiego ? próbuję zasygnalizować.

Abstract:

In my essay, I refer to "Wyrwane strony" ["Torn up Pages"] and touch upon Józef Czapski's problem of "struggling with oneself". This struggling is also the description of the writer's search of the Absolute and truth. Czapski in his search goes through a long and arduous intellectual journey. And above all, the artist appears to be the most authentic in the diary. There is no one dimension of existence and I try to signalize this matter following the Czapski's reflection.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

147-155

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego