Object structure

Creator:

Jatczak, Paulina ; Pietrzak, Magdalena

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Ja" rekolekcjonisty w książce Adama Szustaka OP pod tytułem "Plaster miodu" = A retreat preacher's "I" in a book entitled "Honeycomb" ["Plaster miodu"] by Adam Szustak O.P. [Ordo Praedicatorum]

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Szustak, Adam (1978- ) ; rekolekcje ; świadectwo ; nadawca ; retreats ; testimony ; addresser

Abstract_pl:

Podstawą materiałową artykułu jest zmodyfikowany zapis rekolekcji adwentowych "Plaster miodu" wygłoszonych w 2014 roku przez popularnego kaznodzieję dominikanina Adama Szustaka. Analizy zostały przeprowadzone dwutorowo. ; Autorki zbadały językowe sposoby uobecnienia się nadawcy (?ja? i ?my? rekolekcjonisty) oraz określiły role semantyczne nadawcy (kierownika duchowego, znawcy oraz interpretatora Biblii, a szczególnie znawcy kina, członka wspólnoty zakonnej i rodzinnej oraz uobecnianie się za pomocą zwierzeń z osobistej relacji z Bogiem). ; Badania te posłużyły znalezieniu odpowiedzi na pytanie o ekspozycję prywatności w sposobie manifestowania się nadawcy ? czy i w jaki sposób jest obecna w tekście. Autorki wykazały, że wyznania o własnym doświadczeniu Boga i zwierzanie się ze szczegółów życia prywatnego są uzasadnionym zabiegiem budującym więź z czytelnikiem-rekolektantem i zwiększającym skuteczność wygłaszanej nauki.

Abstract:

The material basis of the sketch is a modified record of Advent retreats named "Honeycomb" delivered by a popular Dominican preacher Adam Szustak in 2014. The analysis was carried out in two ways. ; Authors studied linguistic manners of an addresser presence (a retreat preacher's "I" and "we") and defined semantic roles of the addresser (a spiritual guide, a Bible expert and interpreter but especially a cinema expert, a member of an order and family communities; furthermore his presence was also noticed thanks to confessions on personal relationships with God). ; The research allowed answering a question about privacy exposure in addresser's manifestation ? if and how it is present in the text. It has been demonstrated that both confessions on private God?s experiences and details of personal life seem to be a reasonable mean creating bonds with a reader-exercitant and increasing an effectiveness of the preaching.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

195-207

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego