Object structure

Creator:

Łukaszuk, Małgorzata

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Vigilant existence in the earthly life. Yet again about the predominant feature in Bolesław Leśmian's poetry = Czujne istnienie w doczesności. Raz jeszcze o dominancie w poezji Bolesława Leśmiana

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; Poezja polska - 19-20 w. ; ontologia ; wyobraźnia poetycka ; Świat ; istnienie ; afirmacja ; poetry ; ontology ; poetic imagination ; world ; existence ; affirmation

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy istotnego problemu w refleksji o twórczości B. Leśmiana. O jego poetyckiej ontologii pisali między innymi M. Głowiński, J. Trznadel, Z. Łapiński. Autorka porządkuje perspektywy badawcze. Proponując uważną lekturę utworów, za dominantę wyobraźni poetyckiej Leśmiana uznaje "ontologię pozytywną": mocny byt i uznanie realności świata.

Abstract:

The given article concerns a significant problem in the reflection about the works of B. Leśmian. On his poetic ontology, i.a. M. Głowiński, J. Trznadel, Z. Łapiński, have written. The authoress arranges research perspectives. By suggesting careful reading of the works, she considers that the dominant character of the Leśmian's poetic imagination is positive "ontology": the strong being and the reality of the world.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

241-260

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego