Object structure

Creator:

Kokoszka, Magdalena

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Leśmianowska ballada o niedoskonałości = Leśmian's ballad on imperfection

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; Swinarski, Artur Maria (1900-1965) ; "Ballada dziadowska" ; wspólnota ; niepełnosprawność ; "The Beggar's Ballad" ; community ; disability

Abstract_pl:

Wydaje się, że Bolesław Leśmian mógł antycypować współczesną krytyczną refleksję nad niepełnosprawnością ("disability studies"). Za Tymoteuszem Karpowiczem poezję autora "Ballady dziadowskiej" odczytywać można między innymi jako obronę bycia tym, czym się jest, a niekoniecznie tym, czym by się chciało być. Teza ta jest punktem wyjścia do tego, by raz jeszcze bliżej przyjrzeć się niektórym Leśmianowskim postaciom, a także proponowanej przez poetę koncepcji wspólnoty ? wspólnoty naznaczonej niedoskonałościami. ; Za Leśmianem, interesuje mnie ułomność jako istotna część życia manifestującego się w formach kruchych i obarczonych wadami. A w tym kontekście także ? eksplorowane przez poetę pogranicze śmieszności i tragizmu. W artykule omawiane są przede wszystkim dwie parodie: Leśmianowska "Ballada dziadowska" (dialogująca ze "Świtezianką" Adama Mickiewicza) i "Lipa" Artura Marii Swinarskiego, nawiązująca do wspomnianej ballady Leśmiana, ale i głównych wątków jego twórczości.

Abstract:

It seems that Bolesław Leśmian could anticipate the contemporary critical reflection on disability (disability studies). According to Tymoteusz Karpowicz, the poetry of the author of "The Beggar's Ballad" ["Ballada dziadowska"] can be read, among other things, as a defence of being what you are and not necessarily what you want to be. This thesis is intended to serve as a starting point to look more closely at some of Leśmian's characters as well as his concept of the community, which was marked by imperfections. ; Following Leśmian, I am interested in the infirmity as an essential part of life manifested in fragile and frail forms. In this context, I also describe the borderline of ridiculousness and tragedy explored by the poet. This article draws primarily on two parodies: "The Beggar's Ballad" ["Ballada dziadowska"] by Bolesław Leśmian (entering into dialogue with "The Water Nymph of Świteź" ["Świtezianka"] by Adam Mickiewicz) and "The Linden Tree" ["Lipa"] by Artur Maria Swinarski, referring to the mentioned Leśmian's ballad, but also to the main themes of his work.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

261-274

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego