Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Od alabastronu do flakonu René Lalique'a? Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy? = From alabastron to René Lalique's bottle? A few linguistic-culturological remarks on fragrances, scents and perfumes containers?

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

naczynie ; wonności ; język ; kulturologia ; nazwa ; perfume vessels ; fragrances ; language ; name ; culturology

Abstract_pl:

Szkic stanowi lingwistyczno-kulturologiczną refleksję na temat nazw oraz opisów naczyń, w których od starożytności do czasów współczesnych przechowywano i przechowuje się różne wonne substancje. Przytoczone w nim werbalne egzemplifikacje dowodzą, że artefakty te na trwałe wpisały się w historię światowej kosmetyki, dokumentując tym samym kreatywność i wrażliwość człowieka.

Abstract:

The article is a linguistic-culturological reflection on the subject of names and descriptions of vessels in which various fragrant substances have been kept from the antiquity. Verbal exemplifications cited in the text show that these artefacts are permanently inscribed in the history of world cosmetics and they document human creativity and sensitivity.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

293-306

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego