Object structure

Creator:

Zhukova, Natalia

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Nomadyczny projekt Dawida Foenkinosa = Nomadic project of David Foenkinos

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

wspomnienia ; nomada ; projekt nomadyczny ; postmodernizm ; chaosmosis (przestrzeń chaosu) ; eon ; memories ; nomad ; nomadological project ; postmodernism ; chaosmosis (chaotic space)

Abstract_pl:

Artykuł przynosi ogląd nomadycznego projektu postmodernizmu opartego na francuskiej powieści "Wspomnienia" (tytuł oryginału: "Les Souvenirs") Dawida Foenkinosa. Jak wolno sądzić, projekt nomadyczny (z angielskiego nomad ? wędrowiec) ujmuje w tym tekście stan kultury ?uchwyconej? z perspektywy zagubienia w czasie. ; Historia każdej jednostki odznacza się losowym i możliwym scenariuszem, podobnie jak z interpretacjami danych wydarzeń dziejowych (później stających się ich oficjalnymi wersjami), one także mają zbliżoną naturę. W rezultacie nikt nie może głosić prawdy o własnej osobistej historii. ; Z tego punktu widzenia wszyscy jesteśmy nomadami, co znaczy, że podróżujemy po przeszłości. Związek wspomnień ujawnia się w wieczności, tworząc jakieś wydarzenie w eonie. Bieg życia zależy zatem od rodzaju wspomnień i znaczeń, jakie się im przypisuje, a także jak inne wydarzenia-wspomnienia z eonu dotykają ludzką świadomość.

Abstract:

The article overviews a nomadic project of postmodernism based on the French novel "Memories" (original title "Les Souvenirs") by David Foenkinos. It is noted that nomadic (from English nomad ? a wanderer) project captures in his text the state of culture being "seized" by the quantum leap principle. ; The history of any individual has a random-probabilistic nature, as well as interpretations that are given to certain historical events (later becoming official versions), are also of randomprobabilistic nature. Consequently, no one can claim truth only in his or her personal story. ; From this point of view, every individual is a "nomad" travelling in history. The coincidence of memories occurs in the Aeon, forming the "event of the Aeon". The course of life depends on the vector of memories and on the meaning that is given to them, as well as on what other events-memories from the Aeon "cling" to human consciousness.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

401-416

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

rus

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego