Object structure

Creator:

Nodzyńska, Ewa

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Biblioteki, książki, ludzie. Druki z proweniencją żagańskiej biblioteki klasztornejw zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego = Libraries, books, people. Prints with the provenance of Żagań monastery library in the collection of University Library in Zielona Góra

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Żagań - Klasztor Augustianów - historia ; Żagań - biblioteka klasztoru kanonikow regularnych św. Augustyna ; zbiory specjalne ; barokowe biblioteki klasztorne ; starodruki ; drukarstwo - 16-18 w. ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustin monastery library in Żagań ; baroque monastery libraries ; special collections ; old prints ; printing of 16th-18th centuries ; University Library in Zielona Gora

Abstract_pl:

We wstępie artykułu została opisana kolekcja zbiorów specjalnych zgromadzona w Bibliotece UZ. Składają się na nią zabytkowe starodruki, książki dziewiętnastowieczne, elementarze w różnych językach świata, książki artystyczne, dawne mapy, druki bibliofilskie oraz cenna ikonografia. ; Zbiory specjalne obejmują ponad 22 tysiące jednostek materiałów bibliotecznych. Wśród najcenniejszego zasobu znajdują się starodruki, czyli wydawnictwa sprzed końca 1800 roku, które mają różne znaki własnościowe, czyli wpisy proweniencyjne nieistniejących już księgozbiorów (bibliotek) prywatnych, szlacheckich, szkolnych i klasztornych. ; Przedmiotem dalszego opisu jest historia nieistniejącej już biblioteki klasztornej kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu na Dolnym Śląsku wpisana w kontekst bibliotek klasztornych na terenie Austrii - w Melku i Sankt Florian. ; Trzy starodruki z dawnych zasobów biblioteki poaugustiańskiej w Żaganiu znajdują się w zbiorach specjalnych Biblioteki UZ i w dalszym toku rozważań zostały poddane analizie z punktu widzenia ich walorów edytorskich i treściowych. Druki te dowodzą, że mimo zmian politycznych i religijnych Żagań pozostał ostoją katolicyzmu na Dolnym Śląsku aż do kasaty zakonu kanoników regularnych św. Augustyna w 1810 roku.

Abstract:

The introduction of the article provides a description of the range of special collections gathered in the University Library in Zielona Gora. The range consists of old prints, 19th-century books, primers in various languages, artistic books, old maps, bibliophile prints and valuable iconography. ; The special collections consist of over 22,000 items. The most valuable resources contain old prints - the texts published before the end of 1800 containing various marks of ownership (provenance index numbers of non-existent private, noble, school and monastery (library) book collections). ; The subject of a further description in this paper is the history of the non-existent monastery library of St. Augustine's Canons Regular in Żagań, Lower Silesia in the context of the monastery libraries in Melk and Sankt Florian, Austria. ; The University Library in Zielona Gora possesses in its special collections three old prints from the old resources of St. Augustine's library in Żagań. Their editorial and content values are analysed in the further part of the paper. The prints prove that despite political and religious changes, Żagań remained a bastion of Catholicism in Lower Silesia until the St. Augustine's Canons Regular monastery annulment in 1810.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

491-508

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego