Object structure

Creator:

Ławski, Jarosław

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Title:

O efekcie interpretacyjnego domina = About the interpretative domino effect

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Subject and Keywords:

literaturoznawstwo ; literaturoznawstwo polskie ; efekt domina (ED) ; 21 w.

Abstract_pl:

Treść artykułu traktuje o zjawisku należącym do teorii procedur interpretacyjnych. Procedury te są praktykowane w naukach humanistycznych. Autor zauważa, że niejasne znaczenie tekstu często powstaje z kilku powodów: 1) uczeni używają niejasnego, dwuznacznego, przenośnego języka dyskursu. W przypadku badań literackich uwidacznia to nagromadzoną dwuznaczność; 2) literaccy komentatorzy korzystają z ciągów asocjacyjnych; tekst jest powiązany z innymi, ale znaczenie jego jest rozmyte. Autor opracowania analizuje to zjawisko na przykładzie teoretycznej dyskusji na temat "problemu tekstu", która miała miejsce w "Tekstach Drugich" w 1998 roku.

Abstract:

The issue of the paper is a phenomenon belonging to the theory of interpretative procedures.These procedures are practiced in humanities. The author notices that the unclear meaning of thetexts is very often caused by some reasons: 1) scholars use vague, ambiguous, figurative languageof discourse. In the case of the literary research it cases the accumulated ambiguity; 2) literarycommentators use the trains of associations; a text is in associations with another ones but its rightmeaning is blurred. The author of the study analyses this phenomenon using example of theoreticaldiscussion about "a problem of text" which had place in "Teksty Drugie" in 1998 year.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2013SERredKul_Mikr2

Pages:

21-53

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego