Object structure

Creator:

Janicka, Anna

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Title:

Gabriela Zapolska: perspektywa interpretacyjnej "trzeciej drogi" = Gabriela Zapolska : a perspective of the interpretative "third means"

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Subject and Keywords:

Zapolska, Gabriela (1857-1921) ; literaturoznawstwo ; literatura polska - tematyka - 19-20 w.

Abstract_pl:

Autor artykułu dołącza do dyskusji na temat stylu interpretacji prac G. Zapolskiej. Zapolska jest modernistyczną pisarką, bardzo płodną, ale także bardzo kontrowersyjną. Istnieją dwa sposobyczytania jej powieści: 1) pisarka jest skandalistką; zajmuje się sztuką niemoralną; 2) Zapolska jest feministką lub nie jest zbyt postępowa, by nazwać ją feministką. W pierwszym przypadku uczeni skupiają się nad kategoriami moralnymi lub estetycznymi; w drugim przypadku - treściami ideologicznymi. ; Autor proponuje "trzeci sposób" interpretacji. Próbuje stworzyć nowy portret Zapolskiejza pomocą kategorii "osoby". Podkreśla wielowymiarowy charakter i niejednoznaczność prac Zapolskiej, co sprawia że nie możemy przypisać ich do żadnego nurtu literackiego XX wieku.

Abstract:

The author of the paper joins in the discussion about a style of the interpretation of the G. Zapolska`sworks. Zapolska is the modernist writer, very prolific, but also very controversial. There are two waysof reading her novels: 1) writer is a scandalist; goes in for immoral art; in this immorality she imitatesFrench naturalists; 2) Zapolska is a feminist or she is not too progressive to be named a feminist. Inthe first case scholars use the moral or aesthetic categories; in the second case - ideological reasons.The author offers a "third means" of interpretation. She tries to create a new portrait of Zapolskausing a categories of "a person". It stress a multidimensional character and ambiguity of the Zapolska`s works. We can`t assign them to any literary trend in the 20 century.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2013SERredKul_Mikr5

Pages:

93-106

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego