Object structure

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata (1966- )

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Title:

"Mały psalm do łzy": nad "Utworami rozproszonymi" Zbigniewa Herberta = "Small psalm to tears": "The Scattered Pieces" by Zbigniew Herbert

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) - twórczość ; poezja polska - 20 w. ; literatura polska - 20 w. - tematyka

Abstract_pl:

"Utwory rozproszone" nie tylko potwierdzają już istniejące tropy interpretacyjne, ale też sytuują je w innym świetle i modyfikują, a tym samym otwierają ścieżkę relektury. Dotyczy to między innymitematu religijnego i sfery konfesyjnych wypowiedzi podmiotu. Tym właśnie kwestiom zamierzam się przyjrzeć, przy czym dla podjętego przeze mnie tematu zdecydowanie najważniejszy będzie wątek osobisty, zwłaszcza dotyczący marzeń i tęsknot podmiotu, jemu też poświecę tu najwięcej miejsca.

Abstract:

"The Scattered Pieces" by Zbigniew Herbert published in 2010 contain texts scattered in magazines,appearing out of the country and so far unpublished poems. They not only confirm the existinginterpretive clues, but also situate them in a different interpretive perspective and modify.The interpretation based on literary motives and authorial creation reveal a trend of personal,confessional and religious poetry of Herbert, showing Herbert`s dreams and longings. ; In thisperspective Herbert turns out to be as much a classic as the sentimental writer, "exiled Arcadian"exixting between past and contemporaneity and the poet, who longs for the old world harmony.And this is why in the latest collection of Herbert`s poetry ("The Epilogue of the Tempest") he proposes a new shape of Arcadia - "Arcadia after the tempest".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2013SERredKul_Mikr10

Pages:

159-188

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego