Object structure

Creator:

Powązka, Elżbieta ; Solecka, Teresa

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Title:

Katabaza dandysa. O "Tajemnicach Paryża" = Catabasis of a Dandy: "The Mysteries of Paris"

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Subject and Keywords:

Sue, Eugene (pseud.), Sue, Marie-Joseph (1804-1857) ; literatura francuska - historia - 19 w. ; powieść francuska - 19 w.

Abstract_pl:

W artykule autorzy badają główne zagadnienia poruszone w zachodnich badaniach nad "Tajemnicami Paryża" E. Sue. Przedstawiają pochodzenie książki, która przyczyniła się do popularyzacjipowieści odcinkowych i przedstawiają cechy tego rodzaju literatury. Dzięki dość szczegółowym opisom Paryża, powieść stała się jednym z najsłynniejszych dziewiętnastowiecznychportretów tego najbardziej fascynującego miasta w Europie. Artykuł przedstawia także różne interpretacje tej książki.

Abstract:

In the article, the authors explore the main issues raised in the Western studies of E. Sue`s TheMysteries of Paris. They outline the origins of the book, which has contributed to the popularizationof the serial novels andt hey present the characteristics of this type of literature. Thanks to thedetailed descriptions of Paris, the novel has become one of the most famous nineteenth-centuryportraits of this most fascinating city in Europe. ; The article presents also different interpretationsof this book. The main character, Rudolf, is interpreted as the mythical Orpheus, who goes into thestreets of Paris to find a lost daughter. Eugene Sue resembles his hero, physically and spiritually,because for this author writing The Mysteries of Paris was the time of the ideological breakthrough:he started to write it as an impoverished dandy, but he finished his novel hailed as the protectorand friend of the people of Paris.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr3

Pages:

59-96

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego