Show structure

Title:

Trust as a factor activating implementation abilities - from theory to practice of a flexible company = Zaufanie jako czynnik aktywizujący zdolności implementacyjne - od teorii do praktyki elastycznego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław

Subject and Keywords:

zaufanie ; implementacje bazujące na zaufaniu ; elastyczność implementacyjna ; trust ; implementations based on trust ; implementation flexibility

Abstract_pl:

W konsekwencji szerokiego uznania znaczenia zaufania, jako elementu związanego z kooperacją w warunkach zmiennego i trudno przewidywanego otoczenia, zaufanie zostało docenione przez nauki o zarządzaniu. Dzięki zaufaniu organizacja może szybko reagować na zmiany w złożonym i turbulentnym otoczeniu, w którym konieczny jest rozwój nowych - adekwatnych do potrzeb produktów. W kontekście powyższego przystąpiono do badań, których realizacja warunkowała próbę odpowiedzi na pytanie: czy ilość implementowanych przez wytwórcę wyrobów jest pochodną - wypracowanego pomiędzy nim a jego odbiorcami - zaufania? ; W kontekście tak postawionego pytania zasadniczym celem pracy jest próba zobrazowania - wykreowanego przez wytwórcę - zaufania jako atrybutu sprzyjającemu jego elastyczności implementacyjnej. Osiągnięcie tak postawionego celu jest możliwe poprzez szczegółową analizę wybranego przypadku procesu implementacji, w ramach której potwierdza się, że zaufanie pomiędzy partnerami - wskutek zwiększania się serii produkcji - może implikować sytuację, w której następuje spadek jej kosztów jednostkowych, co w perspektywie długoterminowej prowadzi do znacznych zysków.

Abstract:

As a result of the wide recognition of the importance of trust as an element related to the cooperation in a variable and hardly predictable environment, the trust was appreciated by management sciences. Thanks to the trust, the organisation can react quickly to changes in a complex and turbulent environment, in which it is necessary to develop new - adequate to the needs - products. In the context of the above, the research was commenced, whose execution was the condition of an attempt to answer the question: is the number of the products implemented by the manufacturer a derivative of trust built between him/her and his/her recipients? ; In the context of such a question, the main objective of the paper is an attempt to illustrate trust - created by the manufacturer - as an attribute promoting his/her implementation flexibility. The achievement of such an objective is possible thanks to a detailed case analysis of the selected implementation process, which confirms that good relationships between partners - as a result of the increase in production series - may imply a decrease in its unit costs, which leads to significant profits in the long term.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

58-80

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego