Object structure

Creator:

Glinkowska, Beata

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Features of the international manager leader of the near future - findings of the research = Cechy menedżera-przywódcy niedalekiej przyszłości - wyniki badań

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

menedżer ; menedżer-przywódca ; organization ; przedsiębiorstwo ; organizacja ; manager ; manager-leader ; enterprise

Abstract_pl:

W opracowaniu zawarto charakterystykę przeprowadzonych badań, także definicyjne ujęcie istoty pojęć: menedżer i przywódca. Szczególna uwaga została skoncentrowana na cechach współczesnego menedżera-przywódcy i cechach menedżera przywódcy przyszłości, uwzględniając zjawiska globalizacji i internacjonalizacji. W części badawczej zawarto wyniki badań własnych, które skonfrontowano z istniejącymi w tym obszarze wynikami badań w literaturze przedmiotu.

Abstract:

The paper covers characteristics of the conducted research, including definitional approach to the essence of the terms: manager and leader. Particular attention was paid to the qualities of modern manager-leader and the qualities of manager-leader of the future, including globalization and internationalisation. The research part contains findings of the author`s own research which were confronted with the results of studies existing in this area in the subject literature.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

120-132

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego