Object structure

Creator:

Igielski, Michał

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz.

Title:

Assumptions to the model of managing knowledge workers in modern organizations = Założenie do modelu zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnych organizacjach

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

model zarządzania ; przedsiębiorstwo ; uwarunkowania rynkowe ; wiedza ; pracownik wiedzy ; management model ; modern organizations ; market conditions ; knowledge ; knowledge worker

Abstract_pl:

Zmiany w XXI wieku zachodzą szybciej, pojawiają się nieoczekiwanie, nie zawsze w sposób pożądany dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to domena globalizacji, gdzie nowe zdarzenia - szanse bądź zagrożenia, powodują wyzwania zaistnienia bądź utrzymania się na rynku, przed którymi stawiane są obecnie permanentnie wszystkie przedsiębiorstwa. Coraz więcej zależy od zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, które stanowią o jego potencjale strategicznym. ; Pewne rodzaje pracy wymagają przy tym większej ilości wiedzy, doświadczenia oraz samodzielnego i niestandardowego myślenia niż inne. Stąd też w niniejszym artykule autor podjął tematykę pracowników wiedzy we współczesnych organizacjach. Natomiast celem opracowania była próba stworzenia założeń do modelu zarządzania pracownikami wiedzy w organizacji, w oparciu o analizę literatury i badania empiryczne. W związku z tym autor opisał m.in. współczesne uwarunkowania zarządzania ludźmi oraz umiejętności i kompetencje pracowników wiedzy. Dodatkowo przeprowadził badania (2016 rok) w 100 średnich przedsiębiorstwach z województwa pomorskiego, za pomocą narzędzia w formie ankiety oraz wywiadu. ; Już na początku analizy zebranych danych okazało się, iż dla wszystkich pracodawców powinno być ważne dostrzeganie różnic przy tworzeniu zasad zarządzania nową kategorią specjalistów, posiadających wiedzę użyteczną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto mając doświadczenie zdobyte w podobnym procesie badawczym realizowanym wcześniej w przedsiębiorstwach z Regionu Morza Bałtyckiego, autor zdawał sobie sprawę, że pozytywny wpływ tych osób na kreowanie nowych rozwiązań czy też na podnoszenie jakości już istniejących produktów czy usług, jest niepodważalny.

Abstract:

Changes in the twenty-first century are faster, suddenly appear, not always desirable for the smooth functioning of the company. This is the domain of globalization, in which new events - opportunities or threats, forcing the company all the time to act. More and more things depend on the intangible assets of the undertaking, its strategic potential. Certain types of work require more knowledge, experience and independent thinking, and custom than others. ; Therefore in this article the author has taken up the subject of knowledge workers in contemporary organizations. The aim of the study is to attempt to create assumptions about the knowledge management model in these organizations, based on literature analysis and empirical research. In this regard, the author describes the contemporary conditions of employee management and the skills and competences of knowledge workers. In addition, he conducted research (2016) in 100 medium enterprises in the province of Pomerania, using a tool in the form of a questionnaire and an interview. ; Already at the beginning of the analysis of the data collected, it turned out that for all employers it should be important to discern differences in the creation of a new category of managers who have knowledge useful for the functioning of the company. Moreover, with the experience gained in a similar research process previously carried out in companies from the Baltic Sea Region, the author knew about the positive influence of these people on creating new solutions or improving the quality of already existing products or services.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

133-147

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego