Object structure

Creator:

Vásquez-Torres, Maria del Carmen

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Variations in the perception of the elements that constitute training based on company size, employee seniority, and company age = Odchylenia w postrzeganiu elementów składających się na szkolenie w oparciu o wielkość firmy, staż pracowników i wiek firmy

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

szkolenia ; programy szkoleniowe ; analiza zmian ; przedsiębiorstwo przemysłowe ; wielkość firmy ; training ; seniority ; permanence ; company size

Abstract_pl:

Realizacja programów szkoleniowych w przedsiębiorstwach przemysłowych zależy od elementów szkolenia i różnic w postrzeganiu wartości tych elementów. Opracowanie ma na celu zaprezentowanie analizy zmian w postrzeganiu elementów szkolenia w oparciu o wielkość i wiek firmy oraz staż kadry zarządzającej. Do analizy wykorzystano jednostronną ANOVA, po to aby ilościowo określić różnice oraz testy Bonferroni post-hoc oraz by różnicom przypisać wartości. ; Wyniki pokazują, że istnieje średnia różnica między treningiem a wspomnianymi zmiennymi. Główne różnice wskazują, że średnie przedsiębiorstwa mają wyższy indeks szkoleniowy niż małe przedsiębiorstwa, a menedżerowie, których staż pracy jest niski, uznają budżet za decydującą zmienną wdrożenia programu szkoleniowego. W odniesieniu do wieku firmy stwierdzono, że w porównaniu z młodszymi firmami, starsze organizacje wykorzystują programy szkoleniowe celem osiągnięcia ich misji, wizji, wartości.

Abstract:

The implementation of training programs in industrial enterprises is determined by the elements that constitute training and variations in the perception of and value placed on those elements. This study aims to present an analysis of the variations in the per-size, management position seniority, and company age. For the analysis, we used one-way ANOVA to quantify the differences and post-hoc Bonferroni tests to assign values to the differences. ; The results show that there is a mean difference between training and the three variables mentioned above. The main differences indicate that medium-sized enterprises have a higher training index than small enterprises and that managers whose seniority is low value budget as a determining variable in the decision of whether to implement training programs. In relation to company age, it is concluded that compared with younger companies, older organizations direct their training programs towards achieving their mission, vision, values, and goals.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

148-178

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego