Object structure

Creator:

Smędzik-Ambroży, Katarzyna ; Majchrzak, Adam

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

EU agricultural policy and productivity of soil in countries varying in terms of farming intensity = Polityka rolna UE a produktywność ziemi w krajach różniących się intensywnością rolnictwa

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

produktywność ziemi ; intensywność rolnictwa ; polityka rolna UE ; UE-15 ; UE-12 ; soil productivity ; agricultural intensity ; EU agricultural policy

Abstract_pl:

W opracowaniu określono, czy występują różnice w produktywności ziemi gospodarstw FADN z krajów należących do UE-15 i UE-12 oraz czy dopłaty ze wspólnej polityki rolnej wpływają na wielkość tego zróżnicowania. W tym celu dokonano analizy porównawczej wskaźników produktywności ziemi (z uwzględnieniem wartości dopłat ze wspólnej polityki rolnej UE w wartości produkcji z działalności rolniczej oraz bez nich) oraz oceny statystycznej zróżnicowań pomiędzy tymi wskaźnikami w krajach UE-15 i UE-12, w oparci o test U Manna-Whitneya. W opracowaniu zastosowano dane EU-FADN. ; Zakres czasowy obejmował lata 2007-2013, przestrzenny kraje UE-27, zaś podmiotowy gospodarstwa reprezentatywne dla poszczególnych krajów UE-15 i UE-12. Postawiono hipotezę, że uwzględnienie dopłat ze wspólnej polityki rolnej w produkcji ogółem z działalności rolniczej, powoduje brak istotności różnic, w produktywności ziemi gospodarstw z krajów UE-15 i UE-12. ; W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że dopłaty z WPR zwiększają zróżnicowanie w zakresie produktywności ziemi między gospodarstwami z krajów UE-15 i UE-12. Wyższe zróżnicowanie wystąpiło pomiędzy gospodarstwami FADN z krajów tworzących UE-15.

Abstract:

It was emphasised in the work whether there are differences in soil productivity of FADM farms from countries belonging to EU-15 and EU-12, and whether CAP subsidies impact the degree of these differences. For this purpose, a comparative analysis was conducted for the soil productivity indicators (taking into account the value of CAP subsidies in the value of production from agricultural activity and without such subsidies) as well as a statistical assessment of differences between those indicators in EU-15 and EU-12 countries based on the Mann?Whitney U test. EU-FADN data was used in the work. ; The timeframe covered the period of 2007-2013, the spatial scope covered EU-27 countries while the subject scope covered farms representative for particular EU-15 and EU-12 countries. A hypothesis was made that including subsidies from the Common Agricultural Policy in the total production generated from farming causes absence of the significance of differences, in the productivity of soils from EU-15 and EU-12 countries. ; As a result of the conducted analyses, it was confirmed that CAP subsidies increase the difference in the scope of soil productivity between farms from EU-15 and EU-12 countries. A bigger level of differences occurred between FADN farms from countries composing EU-15.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

250-258

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego