Object structure

Creator:

Ksit, Barbara ; Majcherek, Michał

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Green construction in building renovation = Zielone budownictwo w renowacji budynków

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

zielone budownictwo ; rewitalizacja ; dachy zielone ; ściany zielone ; budownictwo zrównoważone ; green buildings ; revitalisation ; green roofs ; green walls ; sustainable buildings

Abstract_pl:

Współczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne kładą coraz większy nacisk na kwestię ekologii oraz certyfikacji budynków. Wśród aspektów powtarzających się jako kryteria widnieje rewitalizacja, której istotnym elementem jest wprowadzanie na powrót roślinności do silnie zurbanizowanych aglomeracji miejskich. Nie wszędzie jest to jednak możliwe w naturalnej formie, wymagającej niejednokrotnie znacznych przestrzeni. W związku z powyższym powstały i nadal powstają liczne systemu dachów zielonych oraz zielonych ścian, pozwalające "zazielenić" budynek bez konieczności wprowadzania znaczących zmian w układzie zabudowy miejskiej i przeznaczania cennych powierzchni użytkowych. ; Artykuł stanowi prezentację oraz analizę wybranych rozwiązań powierzchni biologicznie czynnych określanych mianem dachów zielonych i ścian zielonych, wskazując ich różnorodne rozwiązania oraz najważniejsze funkcje. Studium przypadków uwzględnia przede wszystkim rozwiązania materiałowe, rozwiązania konstrukcyjne, a także potencjalne korzyści, zagrożenia i ograniczenia podczas ich stosowania. Struktury roślin na powierzchniach przegród pionowych i poziomych, stanowią wciąż niezwykle interesującą alternatywę, uwzględnianą również przy ubieganiu się o uzyskanie takich certyfikatów jak LEED, czy BREEAM.

Abstract:

Modern materials and construction solutions draw more and more attention to ecology and building certification. Among the criteria appearing in revitalization, an important element is bringing plants back into heavily urbanized areas. In its natural form, this is not possible to carry out everywhere, often requiring large amounts of space. Nowadays, however, there are a number of green roofs and green wall systems, allowing "greener" construction without making significant changes in the urban environment. ; The article includes a presentation and analysis of selected solutions of biological surfaces known as green roofs and green walls, specifying various solutions and their most important features. The case study focuses primarily on material and design solutions, as well as the potential benefits, risks and limitations in their use. Plants structures on the surfaces of vertical and horizontal partitions continue to be a very interesting alternative to take into account when applying for grants, such as LEED or BREEAM certificates.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0022

Pages:

63-70

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego