Object structure

Creator:

Popenda, Agnieszka ; Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Sediments contamination with organic micropollutants: current state and perspectives = Zanieczyszczenie osadów dennych mikrozanieczyszczeniami organicznymi: stan aktualny i perspektywy

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

osady denne ; WWA ; PCB ; pestycydy chloroorganiczne ; zanieczyszczenia ; sediments ; PAHs ; PCBs ; chlorinated pesticides

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono stan zanieczyszczenia osadów dennych w Polsce wybranymi zanieczyszczeniami organicznymi na podstawie danych monitoringowych oraz literatury. Scharakteryzowano osady rzeczne i jeziorne pod względem zawartości takich zanieczyszczeń organicznych jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) polichlorowane bifenyle (PCBs) i chloroorganiczne pestycydy (CP) w nawiązaniu do przepisów prawnych. Przedstawiono źródła obecności zanieczyszczeń tymi związkami w osadach dennych. ; Na podstawie dostępnych danych stwierdzono, że osady rzeczne są w większym stopniu obciążone WWA, PCBs i CP w porównaniu do osadów jeziornych. Szczególnie zanieczyszczone okazały się osady pobierane z rzeki Odry i jej dopływów, w rejonach południowej części Polski. W celu minimalizacji ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wód konieczne jest wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania w zakresie postępowania osadami dennymi. Istotne jest także opracowanie aktów prawnych regulujących warunki gospodarowania osadami dennymi.

Abstract:

This study focused on the sediment contamination with some organic micropollutants based on the monitoring data together with available literature in Poland. The following persistent organic pollutants (POPs): polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and chlorinated pesticides (CP) were characterized in sediments with respect to current legislations in force. ; Based on accessible data, higher PAHs, PCBs and CP concentrations were found in river sediments than in lake sediments. Especially, sediments of the Oder River and its tributary in the southern part of Poland, were highly polluted. In order to minimize the risk of the secondary pollution of surface waters, it is necessary to introduce consolidated management system with sediments proceeding. Furthermore, it is also of great importance to elaborate specific regulations concerning conditions of sediments management.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0025

Pages:

89-107

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego