Object structure

Creator:

Wysokowski, Adam

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Unusual rebuilding method of historic St Mary`s cathedral in the capital of Western Australia = Nietypowy sposób przebudowy zabytkowej katedry St Mary w stolicy Zachodniej Australii

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

obiekt sakralny ; rewitalizacja ; przebudowa ; funkcjonalność ; cechy techniczno-użytkowe ; cathedral ; historical facilities ; rebuilding ; renovation ; functionality

Abstract_pl:

Perth w Zachodniej Australii. Przedmiotowy budynek sakralny został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1863-1865. Oficjalnie Katedra została poświęcona i oddana do użytku 29 stycznia 1865 roku. W 1973 została ogłoszona sanktuarium maryjnym i stanowi obecnie jeden z największych obiektów sakralnych w Perth. W 2005 roku władze miasta wraz z duchowieństwem podjęły wspólną decyzję o konieczności wykonania kompleksowej renowacji tego obiektu sakralnego. Konieczność przebudowy wynikała ze stanu technicznego oraz braku funkcjonalności użytkowej obiektu. ; Autor referatu miał okazję doświadczyć tych problemów odwiedzając kilkukrotnie to miejsce w 1989 roku. Tym samym renowacja przedmiotowej Katedry miała w swoim założeniu nie tylko wykonanie prac konserwacyjnych dotyczących budowli oraz poszczególnych jej elementów architektonicznych, ale również podniesienie jej cech funkcjonalno - użytkowych dla wiernych oraz turystów. Przebudowa Katedry St Mary w Perth może stanowić dobry przykład zwiększenia szeroko pojętej funkcjonalności tego typu obiektów przy zachowaniu ich cech zabytkowych i historycznych. W niniejszym referacie wymienione wyżej zagadnienia zostały szerzej rozwinięte przez autora.

Abstract:

St Mary`s Cathedral is the Archbishop church of the Archdiocese in Perth in Western Australia. The presented sacral building was built in neo-Gothic style during the years 1863-1865. Cathedral was officially dedicated and opened for the service on 29th January, 1865. In 1973 was proclaimed the Marian Sanctuary and now represents one of the largest religious facilities in Perth. In 2005, the city authorities, together with the Archdiocese took a collective decision on the necessity of a comprehensive renovation of this sacred object. The renovation was due to the technical condition and the lack of usability of the object. ; The author of the paper had the opportunity to experience these problems by visiting this place several times, first time in 1989 and next years. Thus, the renovation of the present Cathedral was in its assumption not only to perform maintenance of the building and its specific architectural elements but also to increase its functional features - usable for the faithful and tourists. Reconstruction of St Mary's Cathedral in Perth can be a good example increasing the wider functionality of such facilities while keeping their antique and historical qualities. In this paper the above-mentioned issues will be more widely developed by the author.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0029

Pages:

147-159

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego