Object structure

Title:

Impact of communication barriers on urban development of Nowogród Bobrzański = Wpływ układu komunikacyjnego na prawidłowy rozwój urbanistyczny na przykładzie Nowogrodu Bobrzańskiego

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Creator:

Laskowski, Janusz ; Juszczyk, Artur

Subject and Keywords:

komunikacja ; układ urbanistyczny ; droga ; Nowogród Bobrzański ; communication ; urban layout ; road

Abstract_pl:

Sieć połączeń komunikacyjnych jest nieodzownym elementem kształtującym zabudowę. Każdą zmianę sposobu użytkowania obszaru powinna poprzedzać analiza przyszłego oddziaływania z uwzględnieniem możliwości transportowych. Rozwój zabudowy bez odpowiednich połączeń komunikacyjnych prowadzi do ograniczeń dostępności do obiektu, następstwem czego może dojść do niebezpiecznych zdarzeń losowych. Uniknięcie tego typu sytuacji możliwe jest dzięki prowadzeniu zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano zależność pomiędzy systemem drogowym i układem urbanistycznym na przykładzie fragmentu miasta Nowogród Bobrzański. Zaprezentowane zostały zmiany układu komunikacyjnego i ich wpływ na użytkowników.

Abstract:

Network communication links is an indispensable element of development shaping. Any change in the way of using area should be preceded by an analysis of future impact taking into account the transport capacity. The development of buildings without adequate communication links leads to restrictions on object access, consequently it may lead to dangerous mishaps. Avoiding this type of situation is possible by carrying out sustainable development. The paper describes the relationship between the road system and urban layout on the example of Nowogród Bobrzański part of the city. One presented existing changes in the transportation system and its impact on local residents.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0039

Pages:

103-110

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego