Object structure

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz ; Cyfert, Szymon

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Potential for imitation as a dynamic capability of organisation = Potencjał imitacji jako dynamiczna zdolność organizacji

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

dynamiczne zdolności ; imitacje ; potencjał imitacji ; innowacje ; dynamic capabilities ; imitation ; imitation potential ; innovation

Abstract_pl:

Do niedawna w zarządzaniu strategicznym jako unikalne zasoby traktowano zasoby finansowe, ludzkie czy wiedzę. Unikalność traktowano przy tym przede wszystkim w kategoriach ilościowych. Jednakże globalizacja procesów gospodarowania spowodowała, że zakres unikalności determinuje jakość zasobów, przez co zasoby nie mogą być analizowane wyłącznie w kategoriach ilościowych. ; Do takich unikalnych zasobów można przede wszystkim zaliczyć kompetencje, dynamiczne zdolności i inne intelektualne zasoby organizacji, w tym innowacyjny i imitacyjny potencjał organizacji. W opracowaniu przeprowadzono dyskusję nad konstruktem potencjału imitacji rozpatrywanym w kategoriach dynamicznej zdolności organizacji. Punktem wyjścia w opracowaniu uczyniono zarysowanie istoty dynamicznych zdolności organizacji, w dalszej części osadzono potencjał imitacji w systemie dynamicznych zdolności, po to by w zakończeniu odnieść się do powiązania innowacji i imitacji.

Abstract:

Until recently, what was treated as unique resources in strategic management were financial, human and other resources, and their uniqueness was examined mostly in quantitative terms. However, globalisation of economic processes has meant that a degree to which resources are unique determine their quality, as a result of which they cannot be evaluated solely in quantitative terms. ; Such unique resources include competencies, dynamic capabilities and other intellectual resources within organisations, including their potential for innovation and imitation. The purpose of this article is to discuss the construct of potential for imitation considered in terms of the dynamic capability of organisation. The starting point in the study was to outline the essence of the dynamic capabilities of the organization, then the potential of imitation in the dynamic capacity system was embedded in order to finally refer to the link between innovation and imitation.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0001

Pages:

1-10

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego