Object structure

Creator:

Jędrzejczak-Gas, Janina ; Barska, Anetta ; Bánociová, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The investment activity of companies in Poland by industry = Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w Polsce - ujęcie branżowe

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

działalność inwestycyjna ; miara syntetyczna ; analiza porównawcza ; investment activity ; synthetic measure ; comparative analysis

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ocena aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu branżowym. W pierwszej części opracowania przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące inwestycji przedsiębiorstw. W drugiej zaś przedstawiono badanie porównawcze aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce działających w różnych branżach. W prezentowanym badaniu, w celu oceny aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu branżowym zastosowano dwie wybrane metody porządkowania liniowego (metodę sum oraz metodę Hellwiga), które mieszczą się w obrębie wielowymiarowej analizy porównawczej. ; W analizowanym okresie w większości badanych branż aktywność inwestycyjna wykazywała się wysokimi fluktuacjami, co jest prawdopodobnie wynikiem niepewności, z jaką zmagają się polskie firmy. Branże charakteryzujące się najwyższym poziomem aktywności inwestycyjnej w latach 2010-2016 w obu zastosowanych metodach to: przemysł, administrowanie i działalność wspierająca, transport i gospodarka magazynowa, obsługa rynku nieruchomości. Branże charakteryzujące się najniższym poziomem aktywności innowacyjnej to: edukacja, handel i naprawa pojazdów samochodowych.

Abstract:

The purpose of this article is to assess the investment activity (investing activities) of companies in Poland depending on the industry they belong to. The first part of the study presents theoretical issues concerning business investments. The second part presents a comparative study of the investment activity of Polish companies operating in various industries. In this study, in order to assess the investment activity of companies in Poland based on the industry they belong to, two selected methods of linear ordering (the method of sums and Hellwig's method) were used, both falling within the scope of a multidimensional comparative analysis. ; In the analyzed period, the majority of examined industries showed high fluctuations in their investment activity, which is likely due to the uncertainty faced by Polish companies. Industries showing the highest level of investment activity in 2010-2016 in both methods are: industrial sector, administration and support activities, transportation and warehousing, real estate services. Industries showing the lowest level of investment activity are: education, trade and repair of motor vehicles.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0028

Pages:

141-157

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego