Object structure

Creator:

Mazur, Karolina ; Milewski, Radosław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Modeling of value flows in logistics networks. Comparison of basic tools = Modelowanie przepływów wartości w sieciach logistycznych

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

sieci logistyczne ; przepływy wartości ; sieci wartości ; logistic networks ; value flows ; value networks

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono konieczność wprowadzania nowoczesnych systemów analizy przepływów wartości we współczesnych sieciach logistycznych. Przedstawiona została istota sieci logistycznych i wymogi stawiane systemom analitycznym. Zidentyfikowano główne dostępne podejścia do analizy przepływów wartości w sieci: e3-value modeling, c3-value modelling framework, Value Network AnalysisTM, SimulValor, Modified SimulValor. Podejścia te (zwane modelami) zostały poddane krytycznej analizie na podstawie której zostały wskazane podstawowe kierunki ich rozwoju.

Abstract:

The article presents the necessity of introducing modern systems for analyzing value flows in modern logistics networks. The essence of logistic networks and requirements for analytical systems have been presented. The main available approaches to analyzing value flows in the network have been identified: e3-value modeling, c3-value modeling framework, Value Network AnalysisTM, SimulValor, Modified SimulValor. These approaches (called models) were subjected to a critical analysis on the basis of which the basic directions of their development were indicated.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0029

Pages:

158-170

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego