Object structure

Creator:

Kaczorowska-Spychalska, Dominika

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Digital Technologies in the Process of Virtualization of Consumer Behaviour - Awareness of New Technologies = Technologie cyfrowe w procesie wirtualizacji zachowań konsumentów

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

technologie cyfrowe ; internet rzeczy ; sztuczna inteligencja ; zachowania konsumenckie ; digital technologies ; Internet of Things (IoT) ; artificial intelligence ; consumer behaviour

Abstract_pl:

Rewolucja cyfrowa jest obecnie jedną z najważniejszych sił determinujących zmiany i ich dynamikę w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Technologie cyfrowe, jak Internet of Things i Artificial Intelligence będą, zgodnie z Gartner's Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, odgrywały w najbliższych latach znaczącą rolę, kreując nową jakościowo przestrzeń rynku. ; To jednak pojęcia wielowymiarowe, których potencjał należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw kreujących i/lub adaptujących te technologie w swoich procesach produkcyjnych, logistycznych czy sprzedażowych, ale także w ujęciu konsumenckim, uwzględniając stopień świadomości, zainteresowania i fascynacji potencjalnych nabywców, użytkowników tego typu urządzeniami i rozwiązaniami. Determinuje to dualizm podejścia do technologii cyfrowych (ujęcie ekonomiczne versus ujęcie humanistyczne) i ocenę ich potencjalnych korzyści i zagrożeń. ; Wydaje się jednak, że wirtualizacja zachowań konsumentów, jako następstwo wpływu technologii takich jak: Internet of Things i Artificial Intelligence, może być jednocześnie znaczącą siłą sprawczą dalszych procesów cyfryzacji, jej kierunków i dynamiki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania wpływu technologii cyfrowych (IoT i AI) na postawy, preferencje i decyzje konsumentów, a prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.

Abstract:

Digital resolution is currently one of the most important forces determining changes and their dynamics in the social, cultural and economic dimension. Digital technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence will, according to Gartner's Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, play an increasingly important role while creating a new quality of the market space. ; Yet, these are multidimensional issues whose potential should be considered both, from the perspective of enterprises that create and/or adapt such technologies in their production, logistics or sale processes as well as in consumer perspective taking into account a degree of awareness, interest and fascination of potential buyers, users with such devices and solutions. This is determined by dualism of approach to digital technologies (economic approach vs. humanistic approach) and evaluation of their potential benefits and threats. ; It seems, however, that virtualization of consumer behaviour as a consequence of impact of technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence, can at the same time be a significant driving force of further processes of digitalization, its dimensions and dynamics. The article attempts to identify the impact of digital technologies (IoT and AI) on attitudes, preferences and decisions of consumers and presented discussion was based on the results of own studies in the analysed area.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0031

Pages:

187-203

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego