Object structure

Creator:

Barnowska, Beata ; Kozaryn, Maciej

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Benefits from the implementation of project tasks with the use of virtual team = Korzyści z realizacji zadań projektowych z wykorzystaniem zespołu wirtualnego

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

zespół wirtualny ; projektowanie ; zarządzanie projektami ; wirtualny zespół projektowy ; virtual team ; projects ; project management ; virtual project team

Abstract_pl:

Konieczność orientacji na klienta, umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków popytowych oraz oczekiwania redukcji kosztów projektów, powodują w ostatnim okresie silny rozwój kooperacji różnych organizacji realizujących wspólne przedsięwzięcia. Coraz popularniejsze stały się organizacje zorientowane projektowo, które tworzą wirtualne zespoły projektowe. Rozpowszechnienie tej formy organizacyjnej skłoniło autorów do rozważań nad realnymi korzyściami osiąganymi przez przedsiębiorstwa wykorzystujące wirtualne zespoły projektowe do realizacji przedsięwzięć. ; Celem artykułu była próba kalkulacji osiąganych korzyści, jakie przedsiębiorstwa mogą uzyskać przy realizacji projektów, poprzez zastąpienie tradycyjnych zespołów projektowych przez wirtualne zespoły projektowe (ceteris paribus). Zaprezentowane wyniki badań wykazują możliwość osiągnięcia znacznych korzyści finansowych dzięki wykorzystaniu wirtualnych zespołów projektowych do realizacji przedsięwzięć realizowanych w wielu jednostkach o dużym rozproszeniu geograficznym.

Abstract:

The necessity of customer oriented approach, the ability of quick adapting to changing demand and the expectations of reducing project costs have recently resulted in a strong development of cooperation between various organizations implementing joint ventures. Projects-oriented organizations, creating virtual project teams, have become more and more popular. Dissemination of this organizational form has induced the authors to consider the real benefits achieved by enterprises using virtual project teams to implement projects. ; The purpose of the article was to try to calculate the benefits that companies can obtain when implementing projects, by replacing traditional project teams with virtual project teams (ceteris paribus). The presented research results show the possibility of achieving significant financial benefits due to the use of virtual project teams to carry out the projects implemented in many units with a large geographical dispersion.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0032

Pages:

204-216

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego