Object structure

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław ; Szpitter, Agnieszka A.

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Management and quality sciences as a discussion implicator on the maturity of Polish manufacturers of the agricultural machinery sector = Nauki o zarządzaniu i jakości jako implikator dyskusji o dojrzałości polskich wytwórców sektora maszyn rolniczych

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

zarządzanie jakością ; dojrzałość przedsiębiorstwa ; narzędzia zarządzania jakością ; quality management ; company maturity ; tools of quality management

Abstract_pl:

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jaki jest poziom dojrzałości polskich przedsiębiorstw działających w sektorze maszyn rolniczych w obszarze implementacji zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością? ; W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działania niezbędne zarekomendowano: na płaszczyźnie teoretycznej - wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu - wytypowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości w sferze skutecznej implementacji zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością; na płaszczyźnie projektowej - skompilowanie narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów; na płaszczyźnie empirycznej - indagacja wśród producentów części, podzespołów i gotowych maszyn rolniczych.

Abstract:

In the paper, an attempt was made to answer the following question: what is the maturity level of the Polish companies operating in the agricultural machinery sector within the area of the implementation of quality management principles, methods and tools? ; In reference to such an outlined purpose, as necessary activities, it was recommended: at the theoretical level - using the reconstruction and interpretation method of the subject literature - to nominate the questions giving opinions on the maturity level in the sphere of the effective implementation of quality management principles, methods and tools; at the design level - to compile a research tool in the form of an assessment sheet that constitutes a result of the literature exploration and discussion among deliberately chosen experts; and at the empirical level - questioning among manufacturers of parts, components and finished agricultural machinery.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0002

Pages:

20-49

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego