Object structure

Creator:

Mazur, Karolina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Symbolic action and organizational resources acquisition and exploitation = Działania symboliczne a nabywanie i eksploatacja zasobów organizacji

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

działania symboliczne ; kapitał symboliczny ; zasoby organizacji ; zasoby symboliczne ; symbolic activities ; symbolic capital ; organizations resources ; symbolic resources

Abstract_pl:

Artykuł ma na celu przeanalizowanie dotychczasowej literatury (artykułów koncepcyjnych i badawczych) w zakresie relacji pomiędzy działaniami symbolicznymi organizacji a zdolnością do nabywania zasobów oraz ich efektywną eksploatacją oraz próba zbudowania modelu konceptualnego na tej podstawie. Cel ten został zrealizowany poprzez zastosowanie systematycznego przeglądu literatury. ; Analizę przeprowadzono na podstawie literatury, zarówno opracowań koncepcyjnych, jak badawczych. Wskazano na typy zasobów nabywanych przez interesariuszy. W opracowaniu przedstawiono konceptualny model opisujący rolę działań symbolicznych w procesie nabywania zasobów oraz zarządzania nimi. Przedstawiona została koncepcja zobowiązań symbolicznych jako konsekwencji działań podejmowanych przez organizacje.

Abstract:

The article aims to analyze the current literature (conceptual and research articles) in the field of relations between the symbolic activities of the organization and the ability to acquire resources and their efficient exploitation, and an attempt to build a conceptual model on this basis. This goal was achieved by applying a systematic literature review. ; The analysis was based on literature, both conceptual and research. Types of resources purchased by stakeholders were indicated. The study presents a conceptual model describing the role of symbolic activities in the process of resource acquisition and management. The concept of symbolic obligations was presented as a consequence of actions taken by organizations.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0017

Pages:

32-48

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego