Object structure

Creator:

Spodarczyk, Edyta

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

An attempt to determine the determinants of an effective impact of corporate social responsibility on consumer behaviour. A pilot study report = Próba określenia uwarunkowań skutecznego oddziaływania społecznej odpowiedzialności biznesu na zachowanie konsumenta. Komunikat z badania

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność organizacji ; zachowanie konsumenta ; lojalność konsumentów ; marka przedsiębiorstwa ; corporate social responsibility ; consumer behaviour ; consumer loyalty ; company brand

Abstract_pl:

Zakłada się, że idea społecznej odpowiedzialności realizowana przez przedsiębiorstwo doceniana będzie przez konsumentów. Konsumenci będą chętniej wybierać oferty oraz wspierać inicjatywy firm odpowiedzialnych społecznie. Społeczna odpowiedzialność, jako wyróżnik wykorzystywany w pozycjonowaniu przedsiębiorstwa (marki) przyczynić się ma również do budowania lojalności konsumentów, którzy cechować się będą m.in. mniejszą wrażliwością cenową, kierując się w swych decyzjach nabywczych pozytywnym wizerunkiem przedsiębiorstwa. ; Powyższe założenia są po części słuszne. Konsumenci, jak wynika z licznych badań, są przychylni firmom społecznie odpowiedzialnym. Deklarują pozytywne postawy wobec takich przedsiębiorstw i ich dobrych praktyk. Problem polega na tym, że na deklaracjach aktywność konsumentów we wspieraniu odpowiedzialnych przedsiębiorstw często się kończy. Nie podkreśla się bowiem faktu, że koszty społecznej odpowiedzialności, uwidocznione w wyższej często cenie, ponosić mają głównie konsumenci. Okazuje się, że nie zawsze dobre praktyki towarzyszące ofercie (marce) stanowią dla konsumenta istotne kryterium wyboru. ; Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań skutecznego oddziaływania społecznej odpowiedzialności biznesu na zachowanie konsumenta. Przez skuteczne oddziaływanie autorka rozumie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym kryterium wyboru oferty przez konsumenta. W artykule przedstawiono przegląd wybranych badań nad wpływem społecznej odpowiedzialności na zachowanie konsumenta. W części empirycznej opisano badanie pilotażowe, w którym podjęto próbę identyfikacja przyczyn braku skutecznego oddziaływania społecznej odpowiedzialności na zachowanie konsumenta. Pozyskano także opinie badanych na temat działań zwiększających skuteczność oddziaływania społecznej odpowiedzialności na zachowanie konsumenta.

Abstract:

It is assumed that the idea of corporate social responsibility implemented by an enterprise will be appreciated by consumers. Consumers will be more willing to choose offers and support initiatives of socially responsible companies. Social responsibility, as a distinguishing mark used in positioning an enterprise (brand), also aims to contribute to building the loyalty of consumers who will be characterised, among others, by lower price sensitivity, and in their purchasing decisions they will be guided by the company?s positive image. ; The above assumptions are partly correct. According to numerous studies, consumers favour socially responsible companies. They declare positive attitudes towards such enterprises and their good practices. The problem is that consumer activity in supporting responsible companies is often limited to declarations. The fact that the costs of social responsibility, as manifested in a higher price, are mainly to be borne by consumers is not emphasised. It turns out that good practices accompanying the offer (brand) are not always an important selection criterion for the consumer. ; The purpose of the article is to attempt to define determinants of an effective impact of corporate social responsibility on consumer behaviour. By an effective impact, the author understands that corporate social responsibility is an important criterion for the choice of an offer by the consumer. The article presents a review of selected studies on the impact of social responsibility on consumer behaviour. The empirical part describes a pilot study in which an attempt was made to identify the reasons for the lack of an effective impact of social responsibility on consumer behaviour. Respondents' opinions on measures to increase the effectiveness of the impact of social responsibility on consumer behaviour were also obtained.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0019

Pages:

64-79

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego