Object structure

Creator:

Spodarczyk, Edyta ; Szelągowska-Rudzka, Katarzyna

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst.

Title:

Socially responsible university from the perspective of a student as a stakeholder - a pilot study report = Uczelnia społecznie odpowiedzialna z perspektywy studenta jako interesariusza - komunikat z badania pilotażowego

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

uczelnia społecznie odpowiedzialna ; student społecznie odpowiedzialny ; wymiary społecznej odpowiedzialności ; studenci ; kształcenie ; sprawna organizacja ; socially responsible university ; socially responsible student ; dimensions of the social responsibility ; students ; education ; efficient organization

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z badania pilotażowego. Miało ono na celu określenie ważności dla studentów cech wyróżniających (wzorcowych) USO, kształtującą wzajemne relacje ze studentami w pięciu wyodrębnionych przez autorki wymiarach (wartości, relacje, absolwent, kształcenie, sprawna organizacja) oraz wskazanie przez studentów rang ważności tych wymiarów. ; Stwierdzono, że wymiarem najważniejszym dla studentów jest kształcenie i ono przede wszystkim powinno być uwzględnione we wdrażanej przez uczelnię strategii społecznej odpowiedzialności, gdyż prowadzi do ukształtowania absolwenta pożądanego na współczesnym rynku pracy w GOW Zidentyfikowane przez autorki cechy poszczególnych wymiarów uznane przez respondentów zostały jako ważne. Stanowią pewien wzorzec (model), do którego mogą być porównywane uczelnie, i który może być wskazówką na co zwracać uwagę projektując działania adresowane do studentów jako interesariuszy wewnętrznych uczelni społecznie odpowiedzialnej.

Abstract:

The article presents results and conclusions of a pilot study. This study aimed to determine the importance of distinguishing (model) characteristics for students of SRU, shaping mutual relations with students in five dimensions distinguished by the authors (values, relations, graduate, education, efficient organization) and to indicate the importance of these dimensions by students. ; It was found that education is the most important dimension for students, and it should be included in the social responsibility strategy implemented by the university, because it leads to the formation of a graduate desired in the modern labour market in the KBE. The features of particular dimensions identified by the authors were considered important by the respondents. They constitute a certain model to which universities can be compared, and which can be a hint as to what to look for when designing activities addressed to students as internal stakeholders of socially responsible university.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0020

Pages:

80-97

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego