Object structure

Creator:

Moczulska, Marta ; Seiler, Bartosz ; Stankiewicz, Janina

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Coopetition in for-profit and non-profit organizations - micro level = Koopetycji w organizacjach for-profit i non-profit - poziom mikro

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

organizacje for-profit ; organizacje non profit ; współdziałanie ; konkurencja ; kompetycja ; for-profit organizations ; non profit organization ; cooperation ; competition ; coopetition

Abstract_pl:

Sytuacja, w której jednocześnie występuje konkurencja i współdziałanie między podmiotami określana jest mianem koopetycji. Rozpatrywana jest ona przede wszystkim na poziomie mezo - między przedsiębiorstwami, ale może być także analizowana na poziomie mikro - wewnątrz organizacji. W drugim przypadku, dotyczy kształtowania się stosunków między funkcjonującymi pracownikami, którzy rywalizują ze sobą, a jednocześnie podejmują współpracę. Wśród organizacji, w których można analizować koopetycję, wyróżniamy dwa typy - działające dla zysku oraz realizujące cele społeczne. ; Odmienność funkcjonowania organizacji for profit i non profit może uwidaczniać się m.in. w różnicach dotyczących kształtowania się koopetycji. W artykule dokonano omówienia charakteru koopetycji wewnątrzorganizacyjnej w podmiotach for-profit i non-profit. Podstawę do sformułowania wniosków stanowiły przeprowadzone badania, w których do zebrania danych posłużono się wywiadami częściowo ustrukturyzowanymi z sześcioma celowo dobranymi organizacjami - trzema for-profit i trzema non-profit.

Abstract:

A situation in which appears at the same time a competition and cooperation between the subjects is defined as a coopetition. First of all it is considered at the mezo level ? between the companies, but it can be analysed at the micro level ? inside the organization. In the second case, it concerns shaping the relations among the employers which compete one with another and at the same time they cooperate. Among the organizations where the coopetion can be analysed we distinguish two types - for profit and non profit. ; A difference of the functioning of the for profit and non profit organizations can be seen among other things in the differences that refer to the shape of the coopetition. In the article the characteristic of a intraorganizational coopetition in the for profit and non profit subjects was presented. The base to formulate the conclusions was formed by the investigations made in which, to collect the data there were used the semistructure interviews with six sample selected organizations ? three for profit and three non profit.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0023

Pages:

138-156

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego