Object structure

Creator:

Ongaki, Jacob

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz.

Title:

An examination of the relationship between flexible work arrangements, work-family conflict, organizational commitment, and job performance = Badanie związku między elastycznymi ustaleniami dotyczącymi pracy, konfliktem między rodziną a pracą, zaangażowaniem organizacyjnym i wydajnością pracy

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

elastyczne warunki pracy ; elastyczne harmonogramy pracy ; wydajność pracy ; zaangażowanie organizacyjne ; telepraca ; konflikt praca-rodzina ; flexible work arrangements ; flexible work schedules ; job performance ; organizational commitment ; telecommute ; work-family conflict

Abstract_pl:

Wielu pracowników w USA często zmaga się z wewnętrznym konfliktem roli między pracą a rodziną. Liderzy biznesu i zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) mogą jednak nie rozpoznać problemu dotykającego pracowników umysłowych. Celem tego nie eksperymentalnego badania ilościowego było ustalenie, czy istniał związek między korzystaniem przez pracowników z elastycznych warunków pracy jako zmiennych predykcyjnych (takich jak elastyczne harmonogramy pracy i telepraca), a konfliktem na linii praca - rodzina oraz konfliktem na linii rodzina - praca jako zmienne towarzyszące i wyniki organizacyjne (takie jak zmienne dotyczące zaangażowania organizacyjnego i wyników pracy). ; Dane z ankiety własnej objęły 237 pracowników, którzy skorzystali z elastycznych warunków pracy w organizacjach usługowych w stanie Teksas. Niejednoznaczne założenie danych parametrycznych ANCOVA spowodowało dalsze zastosowanie analizy statystycznej Kruskal-Wallis z mniej restrykcyjnym założeniem normalności. Analizy ANCOVA i Kruskal-Wallis wykazały statystycznie istotny wynik w zakresie korzystania przez pracowników z elastycznych opcji pracy (połączenie elastycznych harmonogramów pracy i telepracy ) w celu złagodzenia konfliktu na linii rodzina - praca. Zastosowanie jednej opcji (elastyczne harmonogramy pracy lub telepraca) było statystycznie nieistotne dla pracowników. Pomimo rygorystycznych badań ograniczenia są nieuniknione, szczególnie w przypadku danych własnych i badań nieeksperymentalnych. ; Trudność w ustaleniu uczciwości uczestników, niezamierzone wprowadzenie w błąd odzwierciedlone zostało w zasadności badania (Hunter, 2012; Matsui i in., 2005). Niemniej jednak badanie dostarczyło zarządowi organizacji dogłębnej informacji o nieprzeoczeniu zastosowania elastycznych praktyk w zakresie organizacji pracy w celu złagodzenia konfliktu między rodziną a pracą pracowników (Gözükara i Çolako?lu, 2015) w celu osiągnięcia wyników organizacyjnych. Przyszli badacze powinni powtórzyć to badanie, aby uwzględnić użytkowników elastycznych organizacji pracy w porównaniu z nieelastycznymi pracownikami organizacji pracy w innych stanach, regionach i branżach.

Abstract:

Many employees are often faced with an inter-role conflict between work and that of a family in the U.S. However, business leaders and Human Resource Management (HRM) may not recognize the problem affecting white-collar employees. The purpose of this non-experimental quantitative study was to determine whether or not a relationship existed between employees' use of flexible working arrangements as predictor variables (such as flexible work schedules and telecommuting) and work-family conflict and family-work conflict as covariate variables, and organizational outcomes (such as organizational commitment and job performance outcome variables). ; The selfreported survey data included 237 employees who have utilized flexible work arrangements in service organizations in the state of Texas. The inconclusive ANCOVA parametric data assumption resulted in further employ Kruskal-Wallis statistical analysis with less restrictive normality assumption The ANCOVA and Kruskal-Wallis analyses tests revealed a statistically significant result for employees' use of flexible work options (a combination of flexible work schedules and telecommuting) to alleviate familywork conflict. The use of a single option (flexible work schedules or telecommuting) was statistically insignificant to employees. Despite the rigorous study, limitations are inevitable particularly for self-reported data and non-experimental study. ; The difficulty to determine the participants' honesty unintentional misrepresentations reflected in the validity of the study (Hunter, 2012; Matsui et al., 2005). Nevertheless, the study provided insight information to organizational management not to overlook the use of flexible work arrangement practices to mitigate employees' family-work conflict (Gözükara & Çolako?lu, 2015) to achieve organizational outcomes. Future researchers should replicate this study to include flexible work arrangement users vs. nonflexible work arrangement employees in other states, regions, and industries.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0025

Pages:

169-187

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego