Object structure

Creator:

Szelągowska-Rudzka, Katarzyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Academic Staff Direct Participation in Managing Higher Education Institutions - Pilot Study Report = Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelnią - komunikat z badania pilotażowego

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

zarządzanie uczelnią ; kadra akademicka ; partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich ; PBNA ; formy partycypacji ; korzyści z PBNA ; zagrożenia związane z PBNA ; university management ; academic staff ; academic staff direct participation ; ASDP ; forms of direct participation ; advantages of ASDP ; disadvantages of ASDP

Abstract_pl:

Celem opracowania jest prezentacja wyników badania pilotażowego dotyczącego partycypacji bezpośredniej nauczycieli akademickich (PBNA) w zarządzaniu uczelnią (treść, zakres, intensywność, realność wpływu), w kluczowych obszarach jej działalności oraz związanych z nią korzyści i zagrożeń. Badanie zrealizowano metodą ankietową wśród nauczycieli akademickich wybranych uczelni, jesienią 2018 r. ; Stwierdzono, że PBNA dotyczy wszystkich obszarów działalności tych uczestniczą we wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji), ma głównie zakres operacyjny (odnoszący się do podstawowych zadań na stanowisku), rzadziej strategiczny; jest to partycypacja postrzegana, gdyż realny wpływ badanych na zarządzanie uczelnia jest ograniczony (dominuje forma bierna partycypacji - współdziałanie). ; Zidentyfikowane główne korzyści z partycypacji wskazują, że PBNA może być skutecznym instrumentem kształtowania zaangażowania kadry akademickiej w zarządzanie uczelnią i w realizację jej głównych obszarów działalności. Zaprezentowane wyniki nie są reprezentatywne (badanie pilotażowe), ale interesujące. Dlatego autorka zrealizuje w przyszłości badania pogłębione nad PBNA w zarządzaniu uczelnią.

Abstract:

The aim of the study is to present the results of pilot study on academic staff direct participation (ASDP) in managing higher education institutions (HEI) (content, scope, intensity, practicality of impact), in key areas of its activity and its advantages and risks. The research was carried out under questionnaire survey method among academic staff of selected HEIs, in autumn 2018. ; It was found that ASDP applies to all areas of activity of these HEIs (content), primarily educating students; is full (academics participate in all stages of the decision-making process), has mainly operational scope (related to basic tasks in the position at work), less often strategic; it is perceived participation because the real impact of the respondents in managing HEIs is limited (passive form of participation dominates). ; The identified main benefits from participation indicate that ASDP can be an effective tool for creating commitment of academic staff in managing HEIs in handling their key areas of activity. The results presented are not representative (pilot study), but interesting. Therefore, the author is planning to carry out in-depth research on ASDP in managing HEI in the future.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0026

Pages:

188-204

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego