Object structure

Creator:

Pisarska, Aleksandra

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Cooperative relations between public higher education institutions: the contextual nature of the process of their creation = Relacje współdziałania pomiędzy publicznymi szkołami wyższymi: kontekstualna natura procesu ich tworzenia

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

publiczne szkoły wyższe ; system szkolnictwa wyższego ; współdziałanie ; public higher education institutions ; higher education system ; cooperation

Abstract_pl:

Celem opracowania jest rozpoznanie zewnętrznych uwarunkowań nawiązywania relacji współdziałania publicznych szkół wyższych między sobą. Uwarunkowania te stanowią zarazem kontekst w jakim zostaje ustanowiona, bądź też nie relacja współdziałania. W artykule zwrócono uwagę, że nawiązywanie tego rodzaju relacji ma charakter intencjonalny. To warunki zewnętrzne (kontekst) i korzyści wynikające z dopasowania się do nich mają kluczowe znaczenie dla ich tworzenia a w dalszej perspektywie utrzymywania. ; W badaniu skoncentrowano się na możliwości współdziałania uczelni publicznych w przewidzianej prawem formie federacji. Badanie przeprowadzono w oparciu o wyniki przeglądu literatury oraz aktualnych aktów prawnych regulujących ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce.

Abstract:

The aim of this study is to recognize the external conditions for establishing cooperative relations between public higher education institutions. At the same time, these conditions constitute the context in which a cooperative relation is or is not established. The article points out that establishing such relations is intentional. It is the external conditions (context) and benefits of adjusting to them that are of key importance for their creation and, in the long run, foe their maintenance. ; The study focuses on the possibilities of cooperation between public higher education institutions in the legal form of a federation. The study was based on the results of reviewing the literature and current legal acts regulating the higher education system in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0027

Pages:

205-222

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego