Object structure

Creator:

Hieu, Vu Minh ; Yen, Hua Thi Bach

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Analysing economic contribution of tourism: insights from selected Southeast Asian countries = Analiza wkładu gospodarczego turystyki: spostrzeżenia z wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

turystyka ; produkt krajowy brutto ; zatrudnienie ; inwestycje ; Azja Południowo-Wschodnia ; tourism ; gross domestic product ; employment ; investment ; Southeast Asia

Abstract_pl:

Turystyka jest potencjalnym sektorem, który może pozytywnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego, jeśli jest właściwie zarządzany. Kraje Azji Południowo-Wschodniej uznały turystykę za kluczowy sektor, który może umożliwić im osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W badaniu przeanalizowano ekonomiczny wkład turystyki w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam). ; Autor wykorzystał dane wtórne obejmujące lata 2008-2017 zebrane z bazy danych światowych rad ds. podróży i turystyki, aby uzyskać wgląd w ten temat. Do analiz porównawczych wykorzystano statystyki opisowe w postaci tabel, wykresów, średniej i odchylenia standardowego. Ogólny wynik wskazał, że Tajlandia osiąga najlepsze wyniki pod względem wkładu gospodarczego turystyki wśród analizowanych krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 2008-2017. W badaniu zaproponowano sześć zaleceń menedżerom i decydentom w sektorach turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.

Abstract:

Tourism is a potential sector that can contribute positively to economic growth if properly managed. The southeast Asian countries have identified tourism as a key sector that can enable them to achieve sustainable economic growth. This study analysed the economic contribution of tourism in five southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam). ; The paper aims to evaluate economic contribution of tourism in South Asiancountries by using secondary data covering 2008-2017 collected from world travel and tourism council database to draw insights about the subject. Descriptive statistics in form of tables, charts, mean and standard deviation were used for comparative analyses. Overall score indicated that Thailand is the best performer with respect to the economic contribution of tourism among the sample southeast Asian countries during the period 2008-2017. The study proposed six recommendations to managers and policymakers in the tourism sectors in Southeast Asia.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0028

Pages:

223-237

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego