Object structure

Creator:

Karp, Paweł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Misja dyplomatyczna księcia Henryka X Rumpolda w czasie wojny duńsko-holsztyńskiej w latach 1422-1423 = Diplomatic mission of duke Henry X Rumpold in the danish-holstein war 1422-1423

Group publication title:

Studia Zachodnie, 13

Subject and Keywords:

Księstwo Głogowskie - 14-15 w. ; Henryk X Rumpold (książę głogowski; ok. 1390-1423) ; historia - 14-15 w. ; dyplomacja - historia

Abstract_pl:

Księstwo Szlezwiku, które do 1326 r. pozostawało we władaniu hrabiów holsztyńskich, odegrało znaczącą rolę w duńskiej polityce w latach panowania królowej Małgorzaty i jej syna Eryka. Królowa tymczasowo zrezygnowała z wieloletniej bitwy o księstwo, gdyż w tym czasie zrealizowała plan przystąpienia do trzech krajów skandynawskich - Danii, Norwegii i Szwecji. Przekazała tę ziemię we władanie hrabiemu Holsztynu - Gerhardowi VI. Margaret i Eric powrócili do planu odzyskania Szlezwiku, gdy hrabia nieoczekiwanie zginął na polu bitwy w 1404 roku. ; Zbrojna próba zawładnięcia księstwem zakończyła się niepowodzeniem, a gdy na ukończeniu były rozmowy dyplomatyczne, które miały doprowadzić do pokoju, królowa zmarła w 1412 r. Gdy kolejne próby pokojowego rozwiązania okazały się daremne, król niemiecki - Zygmunt Luksemburski - mianował księciem głogowskim Henryka X Rumpolda. Jego energicznie prowadzona misja zakończyła się 5 stycznia 1423 r. podpisaniem półrocznego rozejmu we Flensburgu. Niedługo po tym wydarzeniu książę zmarł na rozprzestrzeniającą się zarazę. ; Misja Henryka X była niewątpliwie sukcesem dyplomatycznym, a pokój trwał do 1427 roku.Niestety, nagła i bezdzietna śmierć młodego księcia (miedzy 26 a 34 rokiem życia) przerwała jego obiecującą karierę na dworze króla Niemiec. Miała też duży wpływ na sytuację księstwa głogowskiego, w którym brat księcia - Henryk IX - od tego momentu panował samodzielnie. Jego następca został najwyraźniej ostatnim monarchą księstwa z linii Piastów głogowsko-żagańskich.

Abstract:

Duchy of Schleswig, which till 1326 stayed in possession of Holstein counts, played a significant role in Danish politics in the years of the reign of Queen Margaret and her son Eric. The Queen resigned temporarily from the long-conducted battle of the duchy since at that time she realised the plan of joining the three Scandinavian countries- Denmark, Norway and Sweden. She granted this land to the count of Holstein Gerhard VI to hold in fee. Margaret and Eric returned to their plan of regaining Schleswig when unexpectedly the count died on a battlefield in 1404. ; Military action proved unsuccessful and when the end of diplomatic conflicts almost succeeded, the queen died in 1412. When the following peace talks turned out to be futile, the German king, Sigismund of Luxembourg appointed Henry X Rumpold, the duke of Głogów, as an arbitrator in 1422. His energetically led mission ended 5th January 1423 signing truce in Flensburg till 24th June 1424. Before long, after this occurrence, the dukedied of spreading plague. ; Mission of Henry X was undoubtedly a diplomatic success and peace lasted until 1427. Unfortunately, for duke himself his mission ended tragically. Sudden and heirless death of the young duke (aged from 26 to 34) interrupted his promising career in the German king's court service. lt also h ad a great impact on a situation of Duchy of Głogów where duke's brother. Henry IX, reigned independently from that very moment. His successor became apparently the last monarch of the duchy from the Głogów-Żagań line of the Piasts.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

7-15

Source:

Studia Zachodnie, tom 13

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II