Object structure

Creator:

Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Definicja retoryczna jako sposób wprowadzania nazw wartości i antywartości w "Monitorze" = Rhetorical definition as a way of introducing value and antithesis values in "Monitor"

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

"Monitor" - czasopismo ; nazwy wartości ; definicja retoryczna ; perswazja ; metafora ; value names ; "Monitor" magazine ; rhetorical definition ; persuasion ; metaphor

Abstract_pl:

W artykule omawiam definicję retoryczną jako zabieg często stosowany w "Monitorze" - czasopiśmie, które ukazywało się ponad dwadzieścia lat w oświeceniu. Definicje retoryczne nie mają charakteru leksykograficznego, ponieważ nie kładzie się w nich nacisku na relację znak - rzeczywistość pozajęzykowa, ale uwypukla się relację znak językowy - użytkownik języka. ; Dzięki temu nadawca może wyrazić swoją perspektywę i oddziaływać na odbiorcę. W stosowanych w "Monitorze" definicjach retorycznych wykorzystuje się rozmaite przekształcenia semantyczne, między innymi: metaforę, antropomorfizację, analogię i przeciwieństwo.

Abstract:

In this article, I discuss the rhetorical definition as a frequently used "Monitor" - a journal that went beyond twenty years in enlightenment. Rhetorical definitions are not lexicographical because they do not place emphasis on the relation sign - the non-linguistic realm, but it emphasizes the linguistic relationship - the language user. ; This enables the broadcaster to express his perspective and influence the recipient. Various semantic transformations, such as metaphor, anthropomorphism, analogy and the opposite, are used in the "Monitor" rhetorical definitions.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

33-43

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego