Object structure

Creator:

Igielski, Michał

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Manager`s competence model in the face of new economic challenges - research report

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Subject and Keywords:

industrial revolution ; competences ; managerial competence ; rewolucja przemysłowa ; kompetencje ; kompetencje kierownicze

Abstract_pl:

Głównym celem artykułu jest próba określenia, na podstawie przeprowadzonych badań, optymalnych kompetencji i umiejętności, jakie powinien posiadać kierownik w celu skutecznego zarządzania zespołem (w opinii jego członków). Autor wskaże również powiązanie i różnice uzyskanych danych wynikających z polskich realiów ze współczesnymi wytycznymi do modelu kompetencji IPMA. Poza analizą literatury, autor jako kolejną metodę badawczą wybrał sondaż diagnostyczny (technika badawcza - ankieta). ; Respondentami byli, w 2019 roku, pracownicy (którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu) w 14 celowo dobranych dużych przedsiębiorstwach, mających swoją siedzibę na terenie Polski (w sumie w procesie badawczym wzięło udział 200 osób). Po analizie literatury i wyników prowadzonego badania, oczywiście mając na uwadze jego pilotażowy charakter, można zauważyć, że poostrzeganie kompetencji i umiejętności kierownika, w Polsce, nie różni się zasadniczo od przedstawionego w treści modelu kompetencji. Pozostaje tylko pytanie, czy to wystarczy by niwelować dystans Polski do państw rozwiniętych, tym bardziej w obliczu nowych wyzwań gospodarczych.

Abstract:

The main aim of the article is to try to determine, on the basis of the conducted research, the optimal competencies and skills that a manager should have in order to effectively manage the team (in the opinion of its members). The author will also indicate the connection and differences between the obtained data resulting from the Polish reality and the contemporary guidelines for the IPMA competence model. Apart from literature analysis, the author chose a diagnostic survey (research technique - questionnaire) as another research method. ; The respondents were, in 2019, employees (who agreed to take part in the survey) from 14 deliberately selected large enterprises based in Poland (200 people in total took part in the research process). After the analysis of the literature and the results of the conducted research, of course bearing in mind its pilot character, we can see that the perception of the competencies and skills of a manager, in Poland, is not fundamentally different from the model of competencies presented in the content. The only question that remains is whether this will be enough to bridge the gap between Poland and developed countries, especially in the face of new economic challenges.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0038

Pages:

114-129

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego