Object structure

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Development or decline of marketing - systematic considerations

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Subject and Keywords:

marketing function ; marketing management concept ; marketing development directions ; funkcja marketingowa ; marketingowa koncepcja zarządzania ; kierunki rozwoju marketingu

Abstract_pl:

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Czy wpływ marketingu w organizacji wzrasta czy maleje? W poszukiwaniu odpowiedzi na niniejsze pytanie przeanalizowano postrzeganie marketingu w literaturze przedmiotu na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Szczególną uwagę i dużo miejsca poświęcono ewolucji funkcji marketingowej i marketingowej koncepcji zarządzania w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Rozważania podjęte w opracowaniu pozwoliły z jednej strony wskazać na osłabianie znaczenia funkcji marketingowej na rzecz marketingowej koncepcji zarządzania, z drugiej natomiast na wyznaczenie współczesnej roli, znaczenia i dalszych kierunków rozwoju marketingu w praktyce biznesowej.

Abstract:

The article is an attempt to answer the question: Is the influence of marketing in the organization increasing or decreasing? In the search for answers to this question, changes that took place in marketing over the past twenty years haves been analyzed. Particular attention and a lot of space was devoted to the evolution of the marketing function and marketing management concept in the practice of business entities. The considerations undertaken in the study allowed, on the one hand, indicatine the weakening of the importance of the marketing function in favour of the marketing concept of management, and on the other hand determinine their contemporary role in business practice.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0042

Pages:

176-192

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego