Object structure

Creator:

Mianowska, Edyta

Contributor:

Idzikowski, Bogdan - red. ; Mianowska, Edyta - red.

Title:

Społeczne uczestnictwo młodzieży = Beteiligung der jugendlichen am gesellschaftlichen leben

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

młodzież ; uczestnictwo społeczne ; socjologia i społeczeństwo

Abstract_pl:

W artykule przywołana zostanie koncepcja uczestnictwa społecznego Bronisława Misztala oraz oparta na niej koncepcja Jerzego Modrzewskiego. Omówiony zostanie również model społecznej partycypacji Hansa Merkensa i Dagmar Bergs-Winkels i stworzona na jego gruncie typologia. ; Koncepcja zostanie odniesiona do typologii młodzieży zaproponowanej przez Barbarę Fatygę. W ujęciu porównawczym zostanie zaprezentowana również typologia biografii Mieczysława Malewskiego. Prezentację każdej koncepcji zakończy propozycja osadzenia w niej dyskusji na temat społecznego uczestnictwa młodzieży (z wstępu).

Abstract:

In dem Beitrag wurden die Auffassung der gesellschaftlichen Beteiligung von Bronisław Misztal und sich daran stützende Auffassung von Jerzy Modrzewski erörtert. Es wurde auch das Modell der gesellschaftlichen Beteiligung von Hans Merkens und Dagmar Bergs-Winkels und eine auf dieser Grundlage gebildete Typologie präsentiert. Die in der Auffassung von Barbara Fatyga angebotenen Vorschläge wurden auf die Typologie der Jugendlichen bezogen. ; In der vergleichenden Fassung wurde auch die Typologie der Biographie von Mieczysław Malewski präsentiert. Jede der dargestellten Auffassungen lässt am Ende einen Spielraum für die Diskussion über die gesellschaftliche Beteiligung der Jugendlichen.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Pages:

15-40

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego