Object structure

Creator:

Piekarz, Danuta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Dobry czy piękny? Zły czy brzydki? Moralno-estetyczne rozterki polsko-włoskie = Good or beautiful? Bad or ugly? Polish-Italian moral-aesthetic dilemmas

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

gramatyka kontrastywna ; język polski ; język włoski ; dobry/zły ; ładny/brzydki ; contrastive grammar ; Polish ; Italian ; good/bad ; nice/ugly

Abstract_pl:

Chyba we wszystkich językach podstawowymi kryteriami oceny osób, rzeczy czy zjawisk są kryteria estetyczne (ładny/brzydki) i moralne (dobry/zły). Często jednak określenia należące do tych dwóch kategorii występują przemiennie, wyrażając bardziej ogólnie pozytywną lub negatywną ocenę. Nic dziwnego, że pewne zjawiska określane w jednych językach jako "ładne", w innych będą uznane za "dobre" lub wyrażane za pomocą jeszcze innych przymiotników - i vice versa. To samo też dotyczy ocen negatywnych. ; Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie tego zjawiska językowego na przykładzie dwóch języków, polskiego i włoskiego. Ta analiza może okazać się przydatna dla na?uczycieli i tłumaczy, gdyż łatwo jest założyć, iż w języku docelowym ocenia się zjawiska za pomocą tych samych przymiotników, których używamy w naszym języku ojczystym.

Abstract:

Probably in all languages, the basic criteria for assessing people, things or phenomena are aesthetic (nice/ugly) and moral (good/bad) criteria. However, the terms belonging to these two categories alternate, expressing more generally positive or negative assessments. No wonder certain phenomena described as "pretty" in some languages will be considered "good" in others or expressed in terms of other adjectives - and vice versa. The same is true for negative evaluations. ; This article aims to present this linguistic phenomenon based on two languages, Polish and Italian. This analysis can be helpful for teachers and translators, as it is easy to assume that the target language evaluates phenomena with the same adjectives as we use in our mother tongue.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

189-197

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego