Object structure

Creator:

Molo, Beata

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Title:

Realizacja postulatów wyborczych partii politycznych w Niemczech na rzecz ochrony klimatu - kwestia "odejścia od węgla" = Implementation of the election postulates of political parties in Germany to protect the climate - the issue of "coal exit"

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Subject and Keywords:

Niemcy ; postulaty wyborcze ; ochrona klimatu ; "odejście od węgla" ; Germany ; election postulates ; climate protection ; "coal exit"

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na problemie realizacji postulatów na rzecz ochrony klimatu zawartych w programach wyborczych partii politycznych w Niemczech w wyborach do Bundestagu w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wycofania węgla do produkcji energii. ; Omówiono stanowiska głównych partii politycznych (CDU/CSU, SPD, Lewica, Sojusz 90/Zieloni, FDP, AfD) wobec ochrony klimatu zawartych w programach wyborczych, preferencje opinii publicznej wyrażone w badaniach sondażowych, jak również postulaty organizacji ekologicznych i oceny ośrodków eksperckich wraz z propozycjami rozwiązań służących wywiązaniu się Niemiec z zobowiązań klimatycznych. Ponadto ukazano realizację postulatu "odejścia od węgla" przez koalicję rządową CDU/CSU/SPD w procesie negocjacji rząd federalny-kraje związkowe-partie polityczne.

Abstract:

The article focuses on the problem of implementing the demands for climate protection contained in the election programs of political parties in Germany in the 2017 Bundestag elections, with particular emphasis on the issue of phasing out coal for energy production. ; The positions of the main political parties (CDU/CSU, SPD, Left, Alliance 90/Greens, FDP, AfD) towards climate protection included in election programs, public preferences expressed in polls, as well as postulates of environmental organizations and evaluation of expert centers together with proposals for solutions to meet Germany's climate obligations were discussed. In addition, the implementation of the postulate of "departure from coal" by the government coalition CDU/CSU/SPD was shown in the negotiation process federal government-federal states-political parties.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

57-76

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego